• ประวัติ


 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่สามของประเทศไทย และเป็นโรงเรียนแพทย์ในส่วนภูมิภาคแห่งแรก สถานที่ตั้งปัจจุบันคือ เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 276 ไร่ มุมทิศตะวันออกเฉียงใต้ จดประตูสวนดอก

  ลำดับเหตุการณ์

  12 ธันวาคม พ.ศ. 2499 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือจากองค์การบริหารวิเทศกิจของสหรัฐอเมริกา และอนุมัติในหลักการให้ตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งที่สามได้ที่เชียงใหม่
  1 มกราคม 2502 โอนโรงพยาบาลนครเชียงใหม่ ของกระทรวงสาธารณสุขมาสังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
  28 ตุลาคม 2502 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2502
  18 มิถุนายน 2507 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  24 มกราคม 2508 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  16 มีนาคม 2508 โอนคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มาสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  25 กรกฏาคม 2526 พระราชพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลนครเชียงใหม่ เป็น "โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่"

งานครบรอบ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์

พิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 28 ตุลาคม 2562

International Forum 60th Commemoration Ceremony

International Forum 60th Commemoration Ceremony วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์

งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า

งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 26 ตุลาคม 2562

Advances in Medicine MED CMU

Post congress to be announced วันที่ 26 ตุลาคม 2562 จัดโดย สมาคมศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

NOW AND FUTURE IN HEALTH CARE

MED CMU 60TH ANNIVERSARY MEETING “NOW AND FUTURE IN HEALTH CARE” 24-25 ตุลาคม 2562

Health Expo

Health Expo ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เชียงใหม่ 6-8 กันยายน 2562

สานสายใยหมอเชียงใหม่ 1-10

กิจกรรมสานสายใยหมอเชียงใหม่ รุ่น1-10 รูปกิจกรรมVDOรูปกิ [...]

เชิดชูเกียรติคณาจารย์และศิษย์เก่า

เชิดชูเกียรติคณาจารย์และศิษย์เก่า