Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Hall of fame

ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญสม มาร์ติน

-         ผู้บุกเบิกสร้างคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่

-         บุคคลสำคัญในการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่

-         คณบดีท่านแรกของคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๐๘ – ๒๕๑๒

-         เสนอให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคแห่งแรกจนสำเร็จ

-         อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๑๖

-         รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๑๖

-         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๒๐ , ๒๕๒๓

-         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๒๓

                          

ศาสตราจารย์นายแพทย์ระเบียบ ฤกษ์เกษม 

-         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่านแรก

-         บุคคลสำคัญในการโอนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ มาเป็นของคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่

-         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครเชียงใหม่ของคณะแพทยศาสตร์ท่านแรก พ.ศ. ๒๕๐๑ – ๒๕๑๑

-         คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๑๒ –๒๕๑๕

-         ประธานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนีเขต ๕ ซึ่งเป็นหน่วยแพทย์อาสาแห่งแรกของประเทศไทย

-         จัดตั้งสาขาบริการโลหิตแห่งชาติเหล่ากาชาดเชียงใหม่

-         กรรมการมูลนิธิเพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยแลสังคมจำนวนมาก

                                

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนาวาอากาศเอก นายแพทย์ตะวัน กังวานพงศ์ 

-         ผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-         อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๙

-         อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๓ สมัย พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๒๔,และ พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๒๖

-         คณบดีคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๑๗

-         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๑๑ – ๒๕๑๔

-         ก่อตั้งภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

-         หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๐๙ - ๑๕๑๖

                           

ศาสตราจารย์เรือโท นายแพทย์ ยงยุทธ สัจจาวาณิชย์ รน.

-         อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

-         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๑๙ – ๒๕๒๒

-         รองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๘ จัดหาสถานที่และก่อสร้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 20 แห่งทั่วประเทศ

-         ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๒๙

-         นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๒๙

-         อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๑๙

-         ก่อตั้งภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่

-         หัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๑๑ –๒๕๒

                          

ศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญ สถาปนกุล 

-         ครูแพทย์ดีเด่น

-         แพทย์ดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ของแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๔๐

-         อาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลกองทุน จอห์น เอ เอกิ้น พ.ศ. ๒๕๒๖

-         ศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น สาขาวิชาชีพด้านความเป็นครูในส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๔

-         คณบดีคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๒๑

-         หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์เชียงใหม่ท่านแรก

-         ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในความขยันหมั่นเพียร และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

-         อุทิศตนเพื่อการสอนนักศึกษาแพทย์

                               

 ศาสตราจารย์นายแพทย์ชาร์ลส์ อี ริชาร์ดส์ 

-         นำความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกามาสู่คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่

-         รักษาการคณบดี คณะแพทย์ศาสตร์เชียงใหม่ฝ่ายต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๑

-         ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทยศาสตร์ศึกษาจากสหรัฐอเมริกา

-         ส่งแพทย์ไทยไปฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ และที่อื่น ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา

-         ผู้แทนยูซอมประจำโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่

                                

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี 

-         ผู้นำด้านแพทยศาสตร์ศึกษาของประเทศ

-         เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ดูแลหลักสูตรแพทยศาสตร์ทั่วประเทศตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นต้นมา

-         นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยหลายแห่ง

-         พัฒนาและสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศ

-         อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๓๒

-         เริ่มนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขณะเป็นอธิการบดี

-         คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๕

-         จัดตั้งกองทุนพัฒนาคณะแพทยศาสตร์

-         หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ท่านแรก

                              

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย 

-         องคมนตรี

-         ได้รับการโปรดเกล้าฯเป็นองคมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๔

-         ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๓๙

-         นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึงปัจจุบัน

-         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วประเทศ

-         อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๓๕

-         ได้รับประกาศเกียรติคุณสมาชิกที่มีผลงานอันทรงคุณค่าของ International Association of University Presidents พ.ศ. ๒๕๐๑ – ๒๕๔๑

-         รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล – บี บราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย พ.ศ. ๒๕๔๘

CMU golf club

อาจารย์ของเรา


ดำหัว
Image Detail

TPAA 56Alumni52


alumni1
Image Detail

นายกฯณรงค์


narong
Image Detail