อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ โดยใช้ Excelอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ โดยใช้ Excel (Excel Statistic Analysis)
* ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล
การใช้กราฟสถิติ ในการนำเสนอข้อมูล
*การวิเคราะห์ข้อมูล ฟังก็ชัน excel
*การนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
*นำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาเอง
มีพื้นฐาน excel Register Now
รับจำนวนจำกัด 15 ท่าน
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น ห้อง NLC ชั้น 8 ฝ่ายการพยาบาล

เอกสารประกอบการสอน–> Click