รายนามผู้ตรวจการบริหารนอกเวลาราชการ
วัน เดือน ปี เวร ชื่อ-สกุล หน่วยงาน ที่ทำงาน มือถือ
วันอาทิตย์ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2567
Dนางสาวไกรวรร กาพันธ์งานฯผู้ป่วยกุมารฯ35871-2081-0319763
Eนางพรนภัส การะเกตุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อผ่าตัด357720850355622
วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567Eนางสาวรัตติกาล อภิวงค์งามสูติกรรม358250837612456
หมายเลขมือถือ Adm.sup [ D : 061-4476386 ] [ E : 081-5682230 ]
หมายเหตุ : เวร [ D = 08.00 น-16.00 น. ] [ E = 16.00 น.-08.00 น. ]
เอกสาร Download
เอกสาร ดาวน์โหลด
แบบรายงานการติดเชื้ออันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ แบบ 7500, แบบ 7500/1

กรุณาเข้าสู่ระบบ

- NIU - Tel ☎ : 36371 - 2 Since 2023