แบบสอบถาม เรื่อง ความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาล
หน่วยวิจัยทางการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่Login
Username
Password

คำแนะนำ : Username ให้ใช้ เลขที่ OT และ Password ให้ใช้เลข 7 หลัก
มีปัญหาการใช้โปรแกรมกรุณาติดต่อหน่วยสารสนเทศทางการพยาบาล โทร 36371-2 ในเวลาราชการ