web analytics

ภาพกิจกรรมบริจาคโลหิต เทิดไท้องค์ราชัน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

              29 กรกฎาคม 2563 ทนพญ. นิภาพรรณ ลี้ตระกูล หัวหน้างานธนาคารเลือดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม บริจาคโลหิต เทิดไท้องค์ราชัน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกคน ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดเดือนกรกฎาคม 2563 ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก พันเอกยอดธง สำราญ ผู้อำนวยการ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก นำทหารเข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 18 นาย ได้โลหิตจำนวน 8100 cc. และตลอดเดือนกรกฎาคม 2563 มีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด 2,111 ราย ได้โลหิตทั้งหมด 949,950 cc. ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเป็นตัวอย่างที่ดีในการ กระตุ้นสังคม ให้เกิดความตระหนักถึงประโยชน์ของการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์