BT Arise II - шаблон joomla Продвижение

ดร. จุฑามาศ คำสีแก้ว จาก ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT Center) คณะแพทย์ฯ มช. คว้ารางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562

Friday, 14 February 2020 05:27
Published in ข่าวสาร

ดร. จุฑามาศ คำสีแก้ว จาก ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT Center)
คณะแพทย์ฯ มช. คว้ารางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562

โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2563 0

 

ดร. จุฑามาศ คำสีแก้ว นักศึกษาปริญญาเอก ที่สำเร็จการศึกษา ในสาขาสรีรวิทยา จาก ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT Center) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัล ดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562 จากดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “ผลของยาขับธาตุเหล็กดีเฟอริโพรน และยายับยั้งช่องทางผ่านแคลเซียมชนิดทีอีโฟนิดิพีน ต่อการทำงานของหัวใจ การเปลี่ยนแปลงของระดับแคลเซียมในเซลล์และการแสดงออกของโปรตีนควบคุมแคลเซียมในหนูธาลัสซีเมียที่มีภาวะเหล็กเกิน” โดยดุษฎีนิพนธ์นี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับผลของธาตุเหล็กเกินในหัวใจ ต่อการทำงานของไมโทคอน-เดรียซึ่งเป็นแหล่งพลังงานของเซลล์ และการเปลี่ยนแปลงของระดับแคลเซียมในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ โดยการรักษาด้วยยาขับธาตุเหล็กดีเฟอริโพรน และยายับยั้งช่องทางผ่านแคลเซียมชนิดทีอีโฟนิดิพีน ที่มีผลช่วยปรับปรุงการทำงานของหัวใจห้องล่างซ้ายไห้ดีขึ้น ผ่านกลไกการช่วยปรับปรุงการทำงานของไมโทคอนเดรียให้สามารถทำงานได้ดีขึ้น ทั้งนี้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร นักวิจัยแกนนำ สวทช. และ ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT Center) ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทพญ. สิริพร ฉัตรทิพากร หัวหน้าหน่วย Neurophysiology ของ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT CENTER) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรินาฏ คำฟู โดยพิธีมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นร่วมกับพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

IMG 1880

Read 165 times