BT Arise II - шаблон joomla Продвижение

ขอแสดงความยินดีกับ ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ ที่ได้รับยกย่องให้เป็น "อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563" สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จาก ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 

แหล่งข่าวอื่นๆ:

https://www.cmu.ac.th/th/article/6d1e9c25-eea4-42b1-a150-757d4c7a984e

https://www.muanchononlinenews.com/112033/

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1469016/

https://www.facebook.com/190910644280633/posts/3423172044387794/

 

IMG 0146 new

 

 

2563 Final NC ใชแจก new

พิธีไหว้ครู CERT 2563 29 กรกฎาคม 2563

K2_POST_BYWebmaster
K2_POST_ONK2_พPMUTCE_CREPMUTCEพ

line 1084235789347057line 1084235789347057line 1084311234419962line 1084355584347560line 1084419557928800line 1084427216389736line 1085052971810474

สมาชิก CERT ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT CENTER) ได้รับ รางวัลอาจารย์ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2562 จาก พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

2 รางวล อ ดเดน ปเอก

IMG 7166

IMG 7167 resize

ใบประกาศรางวล อดเดน ป เอก 230763

ดร. จุฑามาศ คำสีแก้ว จาก ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT Center)
คณะแพทย์ฯ มช. คว้ารางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562

โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2563 0

 

ดร. จุฑามาศ คำสีแก้ว นักศึกษาปริญญาเอก ที่สำเร็จการศึกษา ในสาขาสรีรวิทยา จาก ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT Center) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัล ดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562 จากดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “ผลของยาขับธาตุเหล็กดีเฟอริโพรน และยายับยั้งช่องทางผ่านแคลเซียมชนิดทีอีโฟนิดิพีน ต่อการทำงานของหัวใจ การเปลี่ยนแปลงของระดับแคลเซียมในเซลล์และการแสดงออกของโปรตีนควบคุมแคลเซียมในหนูธาลัสซีเมียที่มีภาวะเหล็กเกิน” โดยดุษฎีนิพนธ์นี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับผลของธาตุเหล็กเกินในหัวใจ ต่อการทำงานของไมโทคอน-เดรียซึ่งเป็นแหล่งพลังงานของเซลล์ และการเปลี่ยนแปลงของระดับแคลเซียมในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ โดยการรักษาด้วยยาขับธาตุเหล็กดีเฟอริโพรน และยายับยั้งช่องทางผ่านแคลเซียมชนิดทีอีโฟนิดิพีน ที่มีผลช่วยปรับปรุงการทำงานของหัวใจห้องล่างซ้ายไห้ดีขึ้น ผ่านกลไกการช่วยปรับปรุงการทำงานของไมโทคอนเดรียให้สามารถทำงานได้ดีขึ้น ทั้งนี้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร นักวิจัยแกนนำ สวทช. และ ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT Center) ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทพญ. สิริพร ฉัตรทิพากร หัวหน้าหน่วย Neurophysiology ของ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT CENTER) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรินาฏ คำฟู โดยพิธีมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นร่วมกับพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

IMG 1880

ดร. เพียงขวัญ สงวนหมู่ จาก ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT Center)
คณะแพทย์ฯ มช. คว้า รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2563
ในงานวันนักประดิษฐ์ จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

 IMG 1836

ดร.เพียงขวัญ สงวนหมู่ จาก ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT Center) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง “ผลของไฟโบรบลาสโกรทแฟคเตอร์ 21 และโซเดียมกลูโคสโค-ทรานสปอตเตอร์ทูอินฮิบิเตอร์ต่อการทำงานของสมองในหนูอ้วนที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลิน และความสัมพันธ์ของระดับไฟโบรบลาสโกรทแฟคเตอร์ 21 และการรับรู้ในผู้ป่วยที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม” เป็นผลงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษากลไกการทำงานของไฟโบรบาสโกรทแฟคเตอร์ 21 ต่อการเรียนรู้และความจำ เทียบกับยาต้านเบาหวานที่มีใช้อยู่เดิมคือ วิลดากลิปติน และยาต้านเบาหวานใหม่คือ ตัวยับยั้งโซเดียมกลูโคสโคทรานสปอร์สเตอร์ทู ในสัตว์ทดลองที่มีภาวะอ้วนร่วมกับภาวะดื้อต่ออินซูลิน โดยพบว่าไฟโบรบาสโกรทแฟคเตอร์ 21 ตัวยับยั้งโซเดียมกลูโคสโคทรานสปอร์สเตอร์ทู ให้ผลดีในการปกป้องความบกพร่องของการทำงานของระบบประสาท และการให้วิลดากลิปตินร่วมกับตัวยับยั้งโซเดียมกลูโคสโคทรานสปอร์สเตอร์ทูให้ผลดีที่สุด ในหนูอ้วนที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลินนอกจากนี้ยังพบว่าการเพิ่มขึ้นของระดับไฟโบรบลาสโกรทแฟคเตอร์ 21 ในผู้ป่วยที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรมมีความสัมพันธ์กับการบกพร่องของการเรียนรู้และความจำอีกด้วยโดยผลงานวิจัยเรื่องนี้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทพญ. สิริพร ฉัตรทิพากร หัวหน้าหน่วย Neurophysiology เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยหลัก ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร นักวิจัยแกนนำ สวทช. และ ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ปรัชญาสกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมฯ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีฯ ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

IMG 1834