ดร. ฐิติกร จันทร์ไชย ได้รับ รางวัลวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ฐิติกร จันทร์ไชย ในโอกาสได้รับ รางวัลวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทพญ. สิริพร ฉัตรทิพากร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก