ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทพญ. สิริพร ฉัตรทิพากร
หัวหน้าหน่วย Neurophysiology
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT CENTER) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและรับพระราชทานโล่เกียรติยศเมธีวิจัยอาวุโส
จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลดิ์ กรุงเทพฯ

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทพญ.สิริพร ฉัตรทิพากร จาก คณะทันตแพทยศาสตร์ และหัวหน้าหน่วย Neurophysiology ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT CENTER) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” และพระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติยศเมธีวิจัยอาวุโส ในโครงการวิจัยเรื่อง “พยาธิสรีรวิทยาทางประสาทและแนวทางการรักษาแบบใหม่ในภาวะสูงอายุร่วมกับภาวะอ้วน: จากไมโตคอนเดรียถึงผู้ป่วย” ในวันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลดิ์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้โครงการวิจัยนี้ เป็นการศึกษาวิจัยทั้งในโมเดลของสัตว์ทดลองและในผู้ป่วยจริงเพื่อตอบคำถามที่ยังไม่มีคำตอบถึงการเปลี่ยนแปลงในสมองที่เกิดขึ้นในภาวะสูงอายุ โรคอ้วนลงพุง และภาวะสูงอายุที่มีโรคอ้วนลงพุง โดยเน้นไปที่เรื่องบทบาทของสมดุลของไมโทคอนเดรียและการตายของเซลล์แบบเนครอปโทซิสต่อการเสื่อมของสมอง

ลิงค์ข่าว: