กลุ่มงานขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และพัฒนาโครงการวิจัย

  • บริการออกแบบกระบวนการทดสอบและวิจัย และรองรับการเตรียมข้อมูลเพื่อขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  • บริการวางแผนและให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
product prototype

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

  • บริการวิจัยพรีคลินิกและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานวิธีการ ระเบียบและกฎหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต่อการใช้ประกอบการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Pre-clinical-2

กลุ่มงานวิจัยและทดสอบผลิตภัณฑ์ในมนุษย์

  • บริการวิจัยและทดสอบผลิตภัณฑ์ในมนุษย์ เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ โดยดำเนินงานวิจัยตามมาตรฐานสากล และถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
clinical trial