Pharmacy Division

Maharaj Nakorn Chiangmai Hospital

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • increase font size
  • Default font size
  • decrease font size

ฝ่ายเภสัชกรรม รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

เปิดรับเสนอยาเพื่อคัดเลือกยาเข้าฯ ยากลุ่ม Cardiovascular drugs จำนวน 41 รายการ (19 มีนาคม 2567)
เปิดรับเสนอยาเพื่อคัดเลือกยาเข้าฯ ยากลุ่ม Antihistamine, Respiratory tract agents, EENT และ Skin & mucouse membrane agents จำนวน 22 รายการ (1 มีนาคม 2567)
Informed consent สำหรับการทำ desensitization และ drug provocation test/rechallenge
เอกสารประกอบการประชุม/การบรรยาย
แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติการณ์ ยาหก/ตกแตก/สูญหาย
Update แนวทางกำกับการใช้ยา EDจ(2)
คู่มือการสั่งยาปฏิชีวนะกลุ่มควบคุม (Restricted antibiotisc)
แนวทางการรายงานอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication Error)
Suandok Medication Safety Alerts (SMSA)
แบบฟอร์มสำหรับแพทย์/ภาควิชาขอพิจารณาจัดซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แบบฟอร์มสำหรับเสนอยาเข้าโรงพยาบาล (ยาทดแทน, ยาสั่งใช้เฉพาะราย, Nx, หรือกรณีพิเศษ)
มาตรฐานการเบิก จ่าย และคืนยาสำหรับผู้ป่วยใน
คู่มือบริหาร การเตรียมยา และความคงตัวของยาฉีดในโรงพยาบาล (ยาฉีด 2023)
รายการยาอันตรายสูง (Hazard drug) รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
ขั้นตอนการตรวจ พาราควอท ในปัสสาวะด้วย Paraquat test kit
การแจ้งปัญหาคุณภาพยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์
แจ้งอายุผลิตภัณฑ์ Antiseptic หลังเปิดใช้งาน
วัคซีนไข้เหลือง (Yellow fever vaccine)
แนวทางการใช้ยาต้านพิษ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายการบัญชียากำพร้า พ.ศ.2560
คู่มือการใช้ยา : วิธีเตรียม/ผสมยาฉีด Liposomal Amphotericin-B (Intranet)
บริษัทแจ้งเปลี่ยนแปลงสารกันเสีย (preservative) ในผลิตภัณฑ์น้ำตาเทียม Natear (Intranet)
FDA new: Drug Interaction : รายงานการเกิด Ergotism จากปฏิกิริยาระหว่างยา จากยา Ergotamine
แจ้งข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับยา Hydroxyzine จากการเสี่ยงการเกิด QT prolongation
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ Human tetanus immunoglobuin (TIG) และ Tetanus antitoxin (TAT)
แนวทางปฏิบัติของบุคลากรเมื่อได้รับอุบัติเหตุสัมผัสเลือดและสารคัดหลังจากการปฏิบัติงาน (Intranet)
ข้อปฏิบัติสำหรับการไปอบรมหรือประชุมวิชาการฝ่ายเภสัชกรรม


มาตรฐานเชิงนโยบายสหสาขาฯ เรื่อง การบริหารจัดการยากลุ่มความเสี่ยงสูง (High Alert drugs) 2564
มาตรฐานเชิงนโยบายสหสาขาฯ เรื่อง แนวทางการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและการป้องกันการแพ้ยาซ้ำ
มาตรฐานเชิงนโยบายสหสาขาฯ เรื่อง การบริหารจัดการยาสำรองหอผู้ป่วย/หน่วยงาน
มาตรฐานเชิงนโยบายสหสาขาฯ เรื่อง ระบบการเฝ้าระวังการใช้คู่ยาที่มีอันตรกิริยารุนแรง (Fatal Drug Interaction)
มาตรฐานเชิงนโยบายสหสาขาฯ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ Medication Reconsilation
มาตรฐานเชิงนโยบายสหสาขาฯ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ การป้องกันความคลาดเคลือนทางยา (Medication Error)
มาตรฐานเชิงนโยบายสหสาขาฯ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ การเก็บรักษาเภสัชภัณฑ์
มาตรฐานเชิงนโยบายสหสาขาฯ เรื่อง แนวทางการบริหารยารับประทาน ยาฉีด
มาตรฐานเชิงนโยบายสหสาขาฯ เรื่อง การควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะ
มาตรฐานการเบิก จ่าย และคืนยาสำหรับผู้ป่วยใน
แนวปฏิบัติ เรื่อง การรับคำสั่งการรักษาด้วยยา และการ Consult แพทย์ระดับสูงกว่า
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการเคมีบำบัด รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
แนวทางการรายงานอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication Error)
แนวปฏิบัติการส่งมอบยาให้ผู้ป่วย งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก
รายการยาอันตรายสูง (Hazard drug) รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
รายการคู่ยา Look alike Sound alike (LASA)

 

แนวทางการปรับรอบการบริหารยาปฏิชีวนะแบบฉีดเข้ารอบมาตรฐาน
แนวทางการสั่งใช้ยา Restricted Antibiotic
แนวทางการใช้คำย่อและการเขียนคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับยา
แนวทางการให้ยาทางสายให้อาหาร
แนวทางการสั่งใช้ยาต้านไวรัส Antiretroviral : Pre & Post - Exposure prophylaxis (Intranet)
รายการยาฉีด Insulin ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (Intranet)
แนวทางการเลือกใช้ยาในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยา Beta-lactam, Anti-epileptic, Sulfa, และ NSAIDs
แนวทางการใช้ Emergency Box
คู่มือการบริหารยา Antibiotic แบบ Prolong infusion
แนวทางการบริหารยา Morphine sulfate injection
แนวทางการวัดระดับยาในเลือด
แนวทางปฏิบัติในการรับคืนยาผู้ป่วย
รายการยาและแนวทางการสั่งใช้ยา Paracetamol ในโรงพยาบาล
ยา Phenytoin : การบริหารยาและข้อควรระวัง
ความคงตัวยา Adrenaline injection
ข้อมูลยา Opiod ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดความคลาดเคลื่อนจากการใช้ยา (Intranet)
รายการยา Ghost tablets/ Ghost pills ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
แจ้งเรื่องการเบิกยาและยาฆ่าเชื้อในหน่่วยผลิตยาทั่วไปผ่านระบบออนไลน์ (E-substock) (Intranet)
รายการยา Insulin ในโรงพยาบาล และ Internatonal color code (Intranet)
รายการยา Multiple dose ที่มีในโรงพยาบาล และความคงตัวหลังเปิดใช้
สื่อสารเรื่อง แพ้ยาซ้ำ ป้องกันได้
Diphtheria antitoxin (DAT) desensitization
แนวทางการป้องกันแสงสำหรับยา (เอกสารประกอบการบรรยาย)
รายการยาในโรงพยาบาลที่ต้องระวังในการผสมสารน้ำ
แจ้งเรื่องการเบิกยาและยาฆ่าเชื้อในหน่่วยผลิตยาทั่วไปผ่านระบบออนไลน์ (E-substock) (Intranet)
แนวทางจัดการยา Multiple doses โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
แนวทางการดูแลจัดการยาต้านเชื้อไวรัส (HIV) นอกเวลา
วิธีการ print HAD (high alert drug) monitoring sticker
แนวทางการใช้ยากำพร้าและยาต้านพิษ (antidotes) ที่เบิกจากส่วนกลาง


แบบฟอร์มการขอรับยา/อุปกรณ์ในกรณีพิเศษ (IPD)
แบบฟอร์มการขอยืมยา/อุปกรณ์ (IPD)
แบบฟอร์มสำหรับเสนอยาข้อมูลยาทดแทน, ยา Fast track หรือยาสั่งซื้อเฉพาะราย (NX)

แบบฟอร์มสำหรับยื่นเสนอยาเข้าพิจารณา คัดเลือกยาตามประกาศฯ


Multiple Doses Drugs
รายการยาและความคงตัวของยาฉีดที่โรงพยาบาลกำหนดให้สามารถใช้แบบ Multiple dose ได้
High Alert Drug :HAD
แนว ทางปฏิบัติการบริหารยากลุ่มความเสี่ยงสูง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้เลือกยาที่มีความเสี่ยงสูงมาจัดทำแนวทางในการบริหารยา
เภสัชตำรับ 2559 (Hospital Formulary)
ฝ่ายเภสัชกรรม ได้จัดทำเภสัชตำรับขึ้น เพื่อเป็นคู่มือในการใช้ยาของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คู่มือการใช้ยาและการบริหารยาต่าง ๆ
เช่น การผสมและความคงตัวของยาฉีด รายการยาห้ามแบ่งบดเคี้ยว รายการยาที่ต้องเก็บให้พ้นแสง รายการยาที่เป็นยา multiple dose เป็นต้น

เรื่องน่ารู้
บท ความ ความรู้ต่างๆ เช่น แนะนำเรื่องยา การใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสม อันตรายจากยา เรื่องโรคต่างๆ สมุนไพรน่ารู้ และเรื่องอื่น ๆ มากมาย
Organic food คืออะไร ต่างจาก Conventional food อย่างไร
เสลดพังพอนตัวผู้ในการรักษาเริม ?
Rice-based oral rehydration therapy
คลังวิชาการ
บทความ ความรู้ทางวิชาการสำหรับบุคลากรการแพทย์ เพื่อเพิ่มเติมความรู้แก่บุคลากรและให้เกิดการใช้ยาอย่างถูกต้อง เหมาะสม
Sulfonamide hypersensitivity
Aspirin 60 mg VS Aspirin 80 mg
เปรียบเทียบ Narcotic drugs

ภาพบรรยากาศงานมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ
ฝ่ายเภสัชฯ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ วันที่ 30 กันยายน 2556
งานสัปดาห์เภสัชกรรม
วันที่ 18 กรกฏาคม 2556
กิจกรรม OD 2556 ณ อะัเวย์ สวงสวรรค์ รีสอร์ท วันที่ 26 มกราคม 2556
งานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี 2555
ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>
You are here: