Pharmacy Division

Maharaj Nakorn Chiangmai Hospital

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • increase font size
  • Default font size
  • decrease font size

เกี่ยวกับฝ่ายเภสัชกรรม

E-mail Print PDF


ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ที่อยุ่ ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมฺ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

 

วิสัยทัศน์

ให้บริการทางเภสัชกรรมในระดับมาตรฐานสากล เปี่ยมล้นด้วยจิตบริการ  สานฝันสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ


พันธกิจ

พันธกิจ 1 : การบริการทางเภสัชกรรมตามมาตรฐานสากล

พันธกิจ 2 : จิตใจ & พฤติกรรมบริการที่ดี  “คนสวนดอก”

พันธกิจ 3 : องค์กรแห่งการเรียนรู้

พันธกิจ 4 : เทคโนโลยีและงานสนับสนุนเพื่อความเป็นเลิศ

 

หน้าที่และเป้าหมาย

ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่   มีบทบาทในการบริหารจัดการเชิงระบบ เพื่อให้ได้ซึ่งยาที่มีคุณภาพ พร้อมใช้ พอเพียง ปลอดภัย อย่างมีประสิทธิภาพ และให้การบริบาลทางเภสัชกรรม ในการส่งเสริมการรักษาด้วยยาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการร่วมทีมสหสาขาในการดูแลผู้ป่วยเพื่อให้ผลลัพธ์บรรลุผลตามเป้าหมายของการรักษา

 

ขอบเขตการให้บริการ

ฝ่ายเภสัชกรรมให้การบริการทางเภสัชกรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการจัดการด้านยาที่ปลอดภัย เหมาะสม และได้ผล พร้อมทั้งการจัดเตรียมจัดหายาที่มีคุณภาพสูง พร้อมใช้สำหรับผู้ป่วย ตลอดจนส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล บริการข้อมูลข่าวสารด้านยา การศึกษาวิจัยด้านยา และเป็นแหล่งฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน แก่หน่วยงานของโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ สถาบันการศึกษา โรงพยาบาลต่าง ๆ และชุมชน

 

อัตลักษณ์ฝ่ายเภสัชกรรม

สามัคคี : พวกเราจะร่วมด้วยช่อยกัน เคลียร์งานให้สำเร็จ

มีวินัย : พวกเราจะตรงต่อเวลา

ใส่ใจบริการ : พวกเราจะพูดจาด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และจะช่วยแก้ปัญหา แก่ผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ

 

โครงสร้างฝ่ายเภสัชกรรม


You are here: