DAY1
ID : 971 6752 2317
LINK : https://cmu-th.zoom.us/j/97167522317

ประเมินผลการอบรม MED CMU Quality Fair ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

หัวข้อ “Trustworthy MEDCMU: Transformation to High Performance Organization

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี

DAY2
ID : 927 7816 9180
LINK : https://cmu-th.zoom.us/j/92778169180

ประเมินผลการอบรม MED CMU Quality Fair ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

หัวข้อ “Trustworthy MEDCMU: Transformation to High Performance Organization

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี

QR Code  Vote Poster ในดวงใจ  : Q-Fair ครั้งที่ 2

Vote

Title
่คู่มือคุณภาพโรงพยาบาล 2565
Template Poster
แนวปฏิบัติการ หรือ ขั้นตอนการขอรับรองเฉพาะโรค DSC
ขั้นตอนการจัดโครงการอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการที่ได้รับการพิจารณางบประมาณ
แนวปฏิบัติการ หรือ ขั้นตอนการขอรับรองเฉพาะโรค DSC
78. นิเทศด้วยหัวใจ ห่วยใยในสุขภาวะ
29. โครงการ QR code โดนใจ
62. ผลการใช้สื่อการสอนแบบ infographic ผ่านQR code สำหรับผู้ป่วยส่องกล้องโพรงมดลูก
68. การพัฒนาคุณภาพการคัดกรองและประเมินภาวะโภชนาการ งานการพยาบาล ผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์
139. การป้องกันการเกิดภาวะปอดอักเสบในผู้ป่วยวิกฤติจิตที่ได้รับยาในปริมาณสูง
138. การติดตามข้อมูลการได้รับวัคซีน COVID-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยใช้โปรแกรม Qliksense
137. การพัฒนาคุณภาพการทบทวนการดูแลผู้ป่วย Orthopedic
136. “ภาควิชาแห่งนวัตกรรม”
135. การพัฒนาบุคลากรในการใส่ชุดป้องกันร่างกาย (PPE) เพื่อดูแลผู้ป่วย PUI และ COVID-19 ที่มารับบริการทางวิสัญญี
134. การพัฒนากระบวนการบริหารยากลุ่มความเสี่ยงสูง High Alert Drug
133. การเตรียมตารับยาล้างลาไส้ใหญ่สาหรับส่องกล้อง ชนิด Polyethylene glycol (Colon Prep)
131. BMT Cyclosporin monitoring sheet
132. Extemporaneous ophthalmic preparations: Cold chain delivery systems
130. Improving patient satisfaction and trust by refined communication and using digital technologies
129. การพัฒนาระบบจัดการด้านยาแบบองค์รวมเพื่อความปลอดภัย สาหรับยา heparin ในกลุ่มหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด
128. การพัฒนา Electronic-Medication Reconciliation เพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
127. เรื่อง การให้โภชนบำบัดแก่กลุ่มผู้ป่วยใน (IPD) ของหอผู้ป่วยเคมีบำบัด
126. “คลินิก 108 รักษาระยะไกล อยู่ที่ไหนก็พบแพทย์ได้ ดูแลดุจญาติมิตรพร้อมดวงจิตบริการ” “Clinic 108 Telemedicine: Everywhere Care As A Family Concern”
125. NGSP Certificated for HBA1C in Clinical chemistry laboratory
124. สิ่งแวดล้อมปลอดภัย ห่างไกลโควิด พิชิตด้วย Fast track Team
123. ชุด Pressure garment ลดรอยแผลเป็นได้จริง
122. จัดการผ้าโควิดนำคุณภาพชีวิตที่ปลอดภัย
121. Disruptive Innovation in Patient Transportation
120. โครงการพัฒนาระบบคลังพัสดุออนไลน์งานธนาคารเลือด (blood bank inventory system)
119. จากเสียงของผู้รับบริการ Voice of Customer (VOC) สู่การพัฒนาระบบการจัดหาและบริการโลหิตงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
118. ระบบบริหารความปลอดภัยเกล็ดเลือดผู้บริจาค ด้วยโปรแกรม BloodBank MedCMU
117. ระบบตรวจสอบสิทธิผู้ป่วยที่มีนัดแบบอัตโนมัติ
116. เรื่องเล่าจาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสู่การบริการชุมชนผ่านวิกฤติ covid-19: AEFI รับคำปรึกษาด้วยใจ
115. ระบบการติดตามตรวจสอบการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วยเชื้อดื้อยา……
114. ผลการลดการระบาดของเชื้อดื้อยาชนิดควบคุมพิเศษ VRE และ CRE ด้วยการทำ Active stool surveillance ในกลุ่มผู้ป่วยวิกฤต งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
113. การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนโควิด 19 (Adverse Event Following Immunization: AEFI)
112. COVID 19 contact tracing system in healthcare personnel
111. สื่อสารฉับไว ส่งความห่วงใย โดยใช้ Google form
110. โครงการ “Rapid Response to Need of patient in PUI IPD Private 6”
109. โครงการพัฒนา FC (Fix and Clean) Private 6
108. Tagให้รู้ หาคู่ก็เจอ
107. โครงการ 5GESB (Good service Good personnel Good behavior Good knowledge Good Care)
106. การจัดการภาวะวิกฤต PUI IPD PRI6
105. โครงการ “ใช้ นิวส์ ให้เด่น” (The remarkable NEWS)
104. พัฒนางาน พัฒนาสมรรถนะ เพื่อเพิ่มทักษะในการดูแลผู้ป่วย PUI IPD PRI 6
103. “โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัดมะเร็งปอดอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ DALI หอผู้ป่วยพิเศษเฉลิมพระบารมี 9 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่”
102. ใช้นิวส์ให้เด่น เน้นความฉับไวด้วย ISITDOWN model
101. การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย High alert patient : PUI โดยใช้ระบบและกลไกจริยธรรม ในหอผู้ป่วย PUI IPD พิเศษตะวัน 6
100. LAB ถูกต้อง ฉับไว โดยใช้ QR code
99. ผ้าพันคอด้วยรัก ( sweetie comforter)
98. นวัตกรรม “Reuse for safety”
97. Embossed Sticker……ดาวสดใส ใช้ถูกข้าง
96. Innovation for you… Retina Detachment
95. การพัฒนาการใช้หลักจริยธรรมการสื่อสารภายในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย2
94. โครงการพัฒนาสมรรถนะการคัดกรองและประเมินภาวะโภชนาการ ในหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม1
93. โครงการเฝ้าระวังความเสี่ยง COVID 19 แก่ผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่หอผู้ป่วยเคมีบำบัด
92. โครง “ดูแลผู้ป่วยที่เจาะปอด และการใส่ท่อช่วยระบายทรวงอกอย่างไร ให้ปลอดภัย” หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1
91. โครงการพัฒนาแนวทางปฏิบัติการงดเยี่ยมผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์ covid 19 ด้วยหลักจริยธรรมทางการพยาบาล หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2
90. ผลการใช้แบบคัดกรองลักษณะความปวดและยาที่ได้รับในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 3
89. โครงการพัฒนาคุณภาพ IV care in CCU2
88. “ แนวทางการป้องกันประเด็นทางจริยธรรมจากวิกฤตการณ์การระบาดโคโรนาไวรัส (COVID-19) ”
87. โครงการพัฒนารูปแบบการเก็บข้อมูล Safety transfer in CCU2
86. Medentify (มั่นใจให้ยาด้วยการ Identify ทุกขั้นตอน)
85. โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและการดูแลด้านจริยธรรมทางการพยาบาลแบบบูรณการอย่างยั่งยืนในหอผู้ป่วย CCU2
84. โครงการพัฒนาระบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
83. โครงการ ผลของการติดตามผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว ทางโทรศัพท์หลังการจาหน่ายจากหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด2 ( CCU2 Heart failure Tele- follow up )
82. PD smart QR code หน่วยไตเทียมฉุกเฉิน
81. Re skill Up skill for Practical nurse COVID 19
80. การพัฒนาระบบการจัดการสมรรถนะทางการพยาบาลอย่างยั่งยืน ในหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด 2 CCU2’ Development of a Sustainable Nursing Competency Management System
79. “โครงการ ลดอัตราการเกิด severe oral mucositis โดยใช้ oral cryotherapyในหอผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นก้าเนิดเม็ดเลือดชนิด ASCT ที่ได้รับยา Melphalan ,Blusanfan,MTX ในระยะConditioning regimen
77. “ โครงการพัฒนา นวัตกรรม ถุงมือผูกยึดอ้อมใจ”
76. “Smart Nurse Smart Medication Administration in Med female 1”
75. Quality care of sedation in MCCU 2
74. Trustworthy Medical Gate Keeper (กระบวนการเข้าถึงและเข้ารับบริการ)
73. การติดตามผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดทางโทรศัพท์หลังจาหน่ายออกจากโรงพยาบาลในระยะเปลี่ยนผ่าน หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด2 “ CCU2 ACS Tele-Transitional and Post Discharge Follow up”
72. การพัฒนาส่วนงานสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ :การพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการระบาดและการติดเชื้อดื้อยาให้เกิดประสิทธิผลและยั่งยืน
71. เปิดหลอดเลือดหัวใจได้ไว เพื่อดวงใจทุกดวง
70. ตรวจตามนัดผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดผ่านระบบการแพทย์ทางไกลหรือโทรเวช (telemedicine)
69. พัฒนาคุณภาพด้วยหัวใจ สู่ความปลอดภัยได้มาตรฐาน
67. คุณภาพการดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อของแผลฝีเย็บในผู้ป่วยหลังคลอด หอผู้ป่วยสูติกรรม
66. โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติการนับเครื่องมือผ่าตัด
65. โครงการยืดระยะเวลาในการบริหารเคมีบาบัด Carboplatin เพื่อลดความรุนแรงจากการเกิดปฎิกิริยาภูมิไวเกิน ในผู้ป่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีที่กลับเป็นซ้ำ
64. คลอดปลอดภัย ไม่มีสิ่งตกค้าง
63. นวัตกรรม :SAFETY LEGS
61. การควบคุมเชิงกระบวนการในการบ่งชี้ตัวผู้ป่วยด้านการเก็บสิ่งส่งตรวจ (Process Control of Patient Identification for Specimen Collection) หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท
60. ผลการใช้ pressure injury alert และ ISITDOWN ต่อการป้องกันการเกิดแผลกดทับจากอุปกรณ์การแพทย์ ในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ
59. การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยข้างเตียง:Transforming Care at the Bedside (TCAB) ในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด
58. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต COVID-19 Cohort ICU4 รพ.ประสาท
57. คู่มือการดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการรักษาทางศัลยกรรม
56. โครงการ effective CAUTI care buddle
55. Patient safety from MedicationTranscribing Error
54. “จากการเรียนรู้จากอุบัติการณ์นำมาสู่โครงการป้องกันการถูก Self quarantine ซ้ำในหน่วยงาน.”
53. ฟองน้ำมหัศจรรย์ลดแรงกดที่ผิวหนังผู้ป่วย
52. โครงการพัฒนา การดูแลผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัดในหอผู้ป่วยพักฟื้นด้วยหลักจริยธรรมทางการพยาบาล
51. การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ผ่าตัดใส่ ECMO แบบข้างเตียง (bedside ECMO insertion)
50. โครงการ Monitor ความสะอาดเครื่องมือผ่าตัดด้วย ATP test
49. I-SWITCH Tool for OR
48. การจัดการในการดูแลผู้ป่วย COVID-19/PUI ที่ได้รับการผ่าตัด
47. นวัตกรรม TSSU Suction Cleaner
46. การบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ของห้องตรวจนรีเวชและห้องฝากครรภ์ หน่วยตรวจที่2 งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉินโดยความร่วมมือกับงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ(CSSD)
45. หยดเลือด หยดชีวิต
44. โครงการ 80s Come First
43. Smile Turtle : น้องเต่ายิ้ม
42. การพัฒนาระบบบริการภาวะซึมเศร้าในนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
41. การพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ณ ห้องฝากครรภ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
40. โครงการ “ Happy Smile ผูกใจด้วยรอยยิ้ม”
39. โครงการพัฒนาระบบบริการสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ (neutropenia) หลังได้รับยาเคมีบำบัด
38. โครงการสูงวัยปลอดภัย รอใบนัดไม่นาน
37. Safety by ONE TEAM ONE FLOOR
36. การพัฒนาแนวทางการคัดกรองและดูแลผู้ป่วยวัณโรคปอด (CSC TB Manager)
35. ผลการนำแอปพลิเคชันไลน์มาใช้ในการติดตามผล SMBG เพื่อลดความเสี่ยง เลี่ยงโควิด-19
34. โครงการBed management for patient with cancer under chemotherapy
33. Smart ACL Express Card in OPD 10 @ MedCMU
32. ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องของทีม Excellence craniofacial in nursing ในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ทีได้รับการวินิจฉัยว่าทารกในครรภ์ปากแหว่ง และ/หรือเพดาน โหว่
31. Elbow splint งอไม่ถึง ดึงไม่ได้
30. โครงการ Self-UPT : A Time-Saving Strategy in Patient Receiving Radiation Therapy
28. โครงการ เพิ่มความคิด เพิ่มคุณค่า
27. ระบบการแจ้งผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ห้องตรวจนรีเวช หน่วยตรวจที่ 2
26. การพัฒนาแบบบันทึกการคัดแยกสำหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน
25. การหมุนเกลียว ระบบการคัดกรองผู้ป่วยแพ้ยา ห้องตรวจ หู คอ จมูก
24. ผลการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ในการพัฒนารูปแบบการป้องกันการ แพร่กระจายเชื้อ COVID 19 ของห้องตรวจคัดกรองโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ (EID: Emerging Infectious Diseases clinic) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
23. Enhancing trust among family for the excellent care to their love ones
22. การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้บริการ คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด
21. Improving 2P safety by the effective of COVID – 19 triage at emergency department
20. โครงการป้องกันสายระบายเลื่อนหลุด โสตฯ 1
19. โครงการบอกเล่าเรื่องยา หอผู้ป่วยจักษุ 1
18. A Comparison of Urinary Tract Infection Rate Between Patients Who Used Reused and Disposable Urinary Catheter
17. โครงการดูแลพระภิกษุสงฆ์โรคเบาหวานของห้องตรวจสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
16. ระบบควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสำหรับหอผู้ป่วยรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (Intermediated cohort ward ตึกสงฆ์)
15. Palliative NCMU (Palliative care learning portal via line official)
14. โครงการ พิชิตวายร้ายRota ด้วยความแน่แน่วในการป้องกัน
13. “พบรักหน้าจอ”
12. โครงการรณรงค์การทำความสะอาดมือ (HAND HYGIENE CAMPAIGN)
11. CLABSI prevention in PCICU
10. โครงการพัฒนาต่อยอดจากเหตุไม่พึงประสงค์มาสู่การตระหนักรู้ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ในการดูแลผู้ป่วยเด็กในหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม
9. Quality Improvement of Discharge Planning for Preterm Infants
8. ผลของการเฝ้าระวังการเกิดภาวะลาไส้อักเสบเน่าตาย (Necrotizing Enterocolitis: NEC) ในทารกเกิดก่อนกาหนดที่มีนาหนักแรกเกิดน้อยกว่า 1500 กรัม
7. ผลของการส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติการให้สารนาทางหลอดเลือดดาส่วนปลาย (Peripheral Intravenous Infusion) ในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด 1
6. โครงการ ลูก on TT tube กลับบ้านปลอดภัย พ่อแม่ใส่ใจทักษะดูแล
5. Home surveillance monitoring: Enlarging the Survival
4. โครงการเตรียมความพร้อมเรื่องการรับทารกที่เกิดจากมารดาที่สงสัยหรือได้รับการวินิจฉัยการติดเชื้อ COVID-19
3. Pediatric RR Team for IV Care Safety
2. Trustworthy IV CARE
1.ดูแลอุณหภูมิกายทารกด้วยใจ…ด้วยการใช้ EBP
หมายเลขโปสเตอร์ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน งานการพยาบาล
1 ดูแลอุณหภูมิกายทารกด้วยใจ…ด้วยการใช้ EBP พว.ทัชณภรณ์ เมืองปันและทีม หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด 2 งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2 Trustworthy IV CARE พว.ไกรวรร กาพันธ์และทีม งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
3 Pediatric RR Team for IV Care Safety พว.ไกรวรร กาพันธ์และทีม งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
4 โครงการเตรียมความพร้อมเรื่องการรับทารกที่เกิดจากมารดาที่สงสัยหรือได้รับการวินิจฉัยการติดเชื้อ COVID-19 พว.ขวัญหทัย กัณทะโรจน์ และทีม NCPR งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
5 Home surveillance monitoring: Enlarging the Survival พว.ปิยะมาส ผาสุข หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด1 งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
6 โครงการ ลูก on TT tube กลับบ้านปลอดภัย พ่อแม่ใส่ใจทักษะดูแล พว.พิมพกานต์ คนสม หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 3 งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
7 “ผลของการส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติการให้สารนาทางหลอดเลือดดาส่วนปลาย (Peripheral Intravenous Infusion) ในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด 1” พว.ศริยา ทองสว่าง หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด 1 งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
8 ผลของการเฝ้าระวังการเกิดภาวะลาไส้อักเสบเน่าตาย (Necrotizing Enterocolitis: NEC) ในทารกเกิดก่อนกาหนดที่มีนาหนักแรกเกิดน้อยกว่า 1500 กรัม พว.วีนัส ผลทิพย์และทีม หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด 1 งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
9 Quality Improvement of Discharge Planning for Preterm Infants พว.พรพรรณ ดาศรีและทีม หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด 2 งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
10 โครงการพัฒนาต่อยอดจากเหตุไม่พึงประสงค์มาสู่การตระหนักรู้ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ในการดูแลผู้ป่วยเด็กในหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม พว.ปาริฉัตร ไชยจะโป๊ะ หอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
11 CLABSI prevention in PCICU พว.พรนภา ดวงจั๋น หอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรมโรคหัวใจ งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
12 โครงการรณรงค์การทำความสะอาดมือ (HAND HYGIENE CAMPAIGN) งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
13 “พบรักหน้าจอ” พว.จิตวลัย ทุนกาศและทีม หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด 1 งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
14 โครงการ พิชิตวายร้ายRota ด้วยความแน่แน่วในการป้องกัน พว.วิภาวดี วิรัตน์เกษม หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 3 งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
15 Palliative NCMU (Palliative care learning portal via line official) พว.วุฒิคุณ อินทะจักร์ หอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธ1 งานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป ฯ
16 ระบบควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสำหรับหอผู้ป่วยรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (Intermediated cohort ward ตึกสงฆ์) พว.วุฒิกร ยิ่งละออ หอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธ1 งานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป ฯ
17 โครงการดูแลพระภิกษุสงฆ์โรคเบาหวานของห้องตรวจสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พว.ภาณุพงศ์ สาวงศ์ตุ้ย หอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธ2 งานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป ฯ
18 A Comparison of Urinary Tract Infection Rate Between Patients Who Used Reused and Disposable Urinary Catheter พว.โยธิกา เป็งถา หอผู้ป่วยฟื้นฟูสภาพ งานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป ฯ
19 โครงการบอกเล่าเรื่องยา หอผู้ป่วยจักษุ 1 พว.จันทวันต์ พาสพิษณุ หอผู้ป่วยจักษุ 1 งานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป ฯ
20 โครงการป้องกันสายระบายเลื่อนหลุด โสตฯ 1 พว.แพรวนภา ศรีสุชา หอผู้ป่วยโสตฯ1 งานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป ฯ
21 Improving 2P safety by the effective of COVID – 19 triage at emergency department พว.วิไลลักษณ์ ยอดทองเลิศและทีม หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินและประสานงานส่งต่อ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน
22 การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้บริการ
คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด
พว.นฤมล ไชยวารีย์ และทีม ห้องตรวจพิเศษอายุรกรรม22 งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน
23 Enhancing trust among family for the excellent care to their love ones พว.ธนากร ลิมป์แสงใส และทีม หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินและประสานงานส่งต่อ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน
24 ผลการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ในการพัฒนารูปแบบการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID 19 ของห้องตรวจคัดกรองโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ (EID: Emerging Infectious
Diseases clinic) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
นางศุภมาส สุภารัตน์และคณะ ห้องตรวจคัดกรองโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ (EID Clinic) งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน
25 การหมุนเกลียว ระบบการคัดกรองผู้ป่วยแพ้ยา ห้องตรวจ หู คอ จมูก พว.กัลยา สิโรรส และคณะ ห้องตรวจ หู คอ จมูก งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน
26 การพัฒนาแบบบันทึกการคัดแยกสำหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน คณะกรรมการผู้จัดการทางคลินิกกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน
27 ระบบการแจ้งผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ห้องตรวจนรีเวช หน่วยตรวจที่ 2 พว.ปริญญา พู่ประเสริฐศักดิ์ และทีม หน่วยตรวจที่ 2 งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน
28 โครงการ เพิ่มความคิด เพิ่มคุณค่า นายอภิชาติ ไชยวงศและทีม หน่วยผ่าตัดเล็ก งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน
29 โครงการ QR code โดนใจ พว.สุชาดา สัจจะปกาสิต ห้องตรวจ 101 งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน
30 โครงการ Self-UPT : A Time-Saving Strategy in Patient
Receiving Radiation Therapy
นางอัศรียา ชุมะโชตและทีม ห้องตรวจรังสีรักษา งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน
31 Elbow splint งอไม่ถึง ดึงไม่ได้ หน่วยตรวจฉุกเฉิน งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน
32 ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องของทีม Excellencecraniofacial in nursing ในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ทีได้รับการวินิจฉัยว่าทารกในครรภ์ปากแหว่ง และ/หรือเพดาน
โหว่
นางพิชชาวรรณ เหล่าชัยเจริญผล ห้องตรวจพิเศษศัลยกรรม2 งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน
33 Smart ACL Express Card in OPD 10 @ MedCMU นางขวัญชนก จันทร์แจ่มและคณะ ห้องตรวจกระดูกและข้อ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน
34 โครงการBed management for patient with cancer under
chemotherapy
พว.นัฐภูมิ นุชพงษ ห้องตรวจ110 งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน
35 ผลการนำแอปพลิเคชันไลน์มาใช้ในการติดตามผล SMBG เพื่อลดความเสี่ยง เลี่ยงโควิด-19 นางนางวงเดือน ไชยวิภาสสาทรและทีม ห้องตรวจฝากครรภ์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน
36 การพัฒนาแนวทางการคัดกรองและดูแลผู้ป่วยวัณโรคปอด (CSC TB Manager) พว.กัญญ์วรา ปัญญารัตน์ และทีม ศูนย์ประสานงานและบริการผู้ป่วย งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน
37 Safety by ONE TEAM ONE FLOOR นาง ชวนพิศ จิตต์รุ่งเรืองและคณะ ห้องตรวจเบอร์ 21 งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน
38 โครงการสูงวัยปลอดภัย รอใบนัดไม่นาน พว.ศิริลักษณ์ บุญสูง ห้องตรวจเบอร์23 งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน
39 โครงการพัฒนาระบบบริการสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ(neutropenia) หลังได้รับยาเคมีบำบัด พว.นัฐภูมิ นุชพงษ ห้องตรวจ110 งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน
40 โครงการ “ Happy Smile ผูกใจด้วยรอยยิ้ม” ดวงดารา จงสกุลศิริ และคณะ ห้องตรวจ หู คอ จมูก งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน
41 การพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance
Organization) ณ ห้องฝากครรภ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
พว.ดลลักษณ์ โรจน์นวเสรีและทีม ห้องตรวจฝากครรภ์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน
42 การพัฒนาระบบบริการภาวะซึมเศร้าในนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางวรรณภา สุขเสถียร และคณะ ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน
43 Smile Turtle : น้องเต่ายิ้ม นางสาวกนกพร สนแก้ว ห้องตรวจเด็กป่วยทั่วไป (OPD 28) งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน
44 โครงการ 80s Come First นางสาวธิติสุดา ชื่นใจ ห้องตรวจพิเศษศัลยกรรม1 งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน
45 หยดเลือด หยดชีวิต นางภัทรภร ญาณะเหล็กและคณะ หอผู้ป่วยสังเกตอาการ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน
46 การบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ของห้องตรวจนรีเวชและห้องฝากครรภ์ หน่วยตรวจที่2งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉินโดยความร่วมมือกับงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ(CSSD) พว. ปริญญา พู่ประเสริฐศักดิ์ และทีม หน่วยตรวจที่ 2 งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน
47 นวัตกรรม TSSU Suction Cleaner หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อสำหรับผู้ป่วยผ่าตัด งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น
48 การจัดการในการดูแลผู้ป่วย COVID-19/PUI ที่ได้รับการผ่าตัด หน่วยผ่าตัดที่ 4 งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น
49 I-SWITCH Tool for OR พว.พรนภัส การะเกตุ งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น
50 โครงการ Monitor ความสะอาดเครื่องมือผ่าตัดด้วย ATP test พว.รุ่งทิวา กั๋นโทน หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อสาหรับผู้ป่วยผ่าตัด งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น
51 การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ผ่าตัดใส่ ECMO แบบข้างเตียง (bedside ECMO insertion) พว.อารยา อินทชัยและทีม หน่วยผ่าตัดที่ 6 งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น
52 โครงการพัฒนา การดูแลผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัดในหอผู้ป่วยพักฟื้นด้วยหลักจริยธรรมทางการพยาบาล พว.ลักษมี ศศิฉาย และทีม หอผู้ป่วยพักฟื้น งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น
53 ฟองน้ำมหัศจรรย์ลดแรงกดที่ผิวหนังผู้ป่วย พว. ญาณี สมปัญญา หน่วยผ่าตัด 3 งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น
54 “จากการเรียนรู้จากอุบัติการณ์นำมาสู่โครงการป้องกันการถูก Self quarantine ซ้ำในหน่วยงาน.” พว.พรศิลป์ คุณศิลป์และทีม หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์
55 Patient safety from MedicationTranscribing Error พว.วัชราภรณ์ หอมดอกและทีม หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 1 งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์
56 โครงการ effective CAUTI care buddle พว.ปุณิกา บูชิกานนท์และทีม หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 3 งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์
57 คู่มือการดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการรักษาทางศัลยกรรม งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ พว.วาสนา คงคา และคณะกรรมการผู้ป่วยสูงอายุ หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์
58 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต COVID-19 Cohort ICU4 รพ.ประสาท พว.สิริรัตน์ เหมือนขวัญ หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทั่วไป งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์
59 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยข้างเตียง:Transforming Care at the Bedside (TCAB) ในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด พว.จรรยา หมื่นรังษี หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์
60 ผลการใช้ pressure injury alert และ ISITDOWN ต่อการป้องกันการเกิดแผลกดทับจากอุปกรณ์การแพทย์ ในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ พว.จุไรรัตน์ กิ่งแก้วและทีม หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์
61 การควบคุมเชิงกระบวนการในการบ่งชี้ตัวผู้ป่วยด้านการเก็บสิ่งส่งตรวจ (Process Control of Patient Identification for Specimen Collection) หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท พว.วิมาลา อินด้วง หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์
62 ผลการใช้สื่อการสอนแบบ infographic ผ่านQR code สำหรับผู้ป่วยส่องกล้องโพรงมดลูก พว.ช่อผกา สารวัตร หน่วยผ่าตัดและพักฟื้นสูตินรีเวช งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
63 นวัตกรรม :SAFETY LEGS นางวรรณ์ลี ป้อมมะโน หน่วยตรวจฉุกเฉินและสังเกตุอาการอย่างใกล้ชิดสูตินรีเวช งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
64 คลอดปลอดภัย ไม่มีสิ่งตกค้าง พว.วีนัส จันทร์แสงศรีและทีม หน่วยคลอด งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
65 โครงการยืดระยะเวลาในการบริหารเคมีบาบัด Carboplatin เพื่อลดความรุนแรงจากการเกิดปฎิกิริยาภูมิไวเกิน ในผู้ป่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีที่กลับเป็นซ้ำ พว.นวลอนงค์ หล่อดี หน่วยเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก 2 งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
66 โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติการนับเครื่องมือผ่าตัด พว.จุฑารัตน์ ธารนพ หน่วยผ่าตัดและพักฟื้นสูตินรีเวช งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
67 คุณภาพการดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อของแผลฝีเย็บในผู้ป่วยหลังคลอด หอผู้ป่วยสูติกรรม พว.บังอร เครือวงค์และทีม หอผู้ป่วยสูติกรรม งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
68 การพัฒนาคุณภาพการคัดกรองและประเมินภาวะโภชนาการ งานการพยาบาล ผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ พว.กัลยา ชื่นใจและทีม หอผู้ป่วยวิกฤติบาดเจ็บไขสันหลัง งานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์
69 พัฒนาคุณภาพด้วยหัวใจ สู่ความปลอดภัยได้มาตรฐาน พว.จุไรรัตน์ สัจจมงคลและทีม หอผู้ป่วยวิกฤตบาดเจ็บไขสันหลัง งานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์
70 ตรวจตามนัดผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดผ่านระบบการแพทย์ทางไกลหรือโทรเวช (telemedicine) พว.เสาวนีย์ อิ่มอ่องและทีม หน่วยเปลี่ยนไตและไตเทียม งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
71 เปิดหลอดเลือดหัวใจได้ไว เพื่อดวงใจทุกดวง พว.เตือนใจ ใจชื้นและทีม หน่วยตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
72 การพัฒนาส่วนงานสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ :การพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการระบาดและการติดเชื้อดื้อยาให้เกิดประสิทธิผลและยั่งยืน คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล งานอายุรศาสตร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
73 การติดตามผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดทางโทรศัพท์หลังจาหน่ายออกจากโรงพยาบาลในระยะเปลี่ยนผ่าน หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด2 “ CCU2 ACS Tele-Transitional and Post Discharge Follow up พว.ณัฐนีย์ สุรินทร์กาศ หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด2 งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
74 Trustworthy Medical Gate Keeper (กระบวนการเข้าถึงและเข้ารับบริการ) งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
75 Quality care of sedation in MCCU 2 พว.กัลยาณี สิทธิวุฒิ หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม 2 งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
76 “Smart Nurse Smart Medication Administration in Med female 1” พว.นิดา ทะยะ อายุรกรรมหญิง 1 งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
77 “ โครงการพัฒนา นวัตกรรม ถุงมือผูกยึดอ้อมใจ” นางวรวลัญชญ์ วงศ์สายใจ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
78 นิเทศด้วยหัวใจ ห่วยใยในสุขภาวะ หอผู้ป่วยพึ่งพาเครื่องช่วยหายใจระยะยาว หอผู้ป่วยพึ่งพาเครื่องช่วยหายใจระยะยาว งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
79 “โครงการ ลดอัตราการเกิด severe oral mucositis โดยใช้ oral cryotherapyในหอผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นก้าเนิดเม็ดเลือดชนิด ASCT ที่ได้รับยา Melphalan ,Blusanfan,MTX ในระยะConditioning regimen พว.สุพรรณี สายน้ำเย็น หอผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูกและให้เคมีบำบัดขนาดสูง งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
80 การพัฒนาระบบการจัดการสมรรถนะทางการพยาบาลอย่างยั่งยืน ในหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด 2
CCU2’ Development of a Sustainable Nursing Competency Management System
พว.มัญชรี ขัตติยะ หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด2 งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
81 Re skill Up skill for Practical nurse COVID 19 หอผู้ป่วยโรคปอด หอผู้ป่วยโรคปอด งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
82 PD smart QR code หน่วยไตเทียมฉุกเฉิน พว.ปนัดดา ม้าแก้วและทีม หน่วยไตเทียมฉุกเฉิน งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
83 โครงการ ผลของการติดตามผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว ทางโทรศัพท์หลังการจาหน่ายจากหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด2 ( CCU2 Heart failure Tele- follow up ) พว.จามจุรี สุขสวัสดิ์ หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด2 งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
84 โครงการพัฒนาระบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 3 งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
85 โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและการดูแลด้านจริยธรรมทางการพยาบาลแบบบูรณการอย่างยั่งยืนในหอผู้ป่วย CCU2 พว.ทองรำแพร์ ยะคำปลูก หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด2 งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
86 Medentify (มั่นใจให้ยาด้วยการ Identify ทุกขั้นตอน) หอผู้ป่วยพึ่งพาเครื่องช่วยหายใจระยะยาว หอผู้ป่วยพึ่งพาเครื่องช่วยหายใจระยะยาว งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
87 โครงการพัฒนารูปแบบการเก็บข้อมูล Safety transfer in CCU2 พว.อัธญาพร อินต๊ะวอนและทีม หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด2 งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
88 “ แนวทางการป้องกันประเด็นทางจริยธรรมจากวิกฤตการณ์การระบาดโคโรนาไวรัส (COVID-19) ” พว.วิภาภรณ์ พิมเสนและทีม หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
89 โครงการพัฒนาคุณภาพ IV care in CCU2 พว.ทิศาคร คำหมื่น หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด2 งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
90 ผลการใช้แบบคัดกรองลักษณะความปวดและยาที่ได้รับในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 3 พว.กัลยาณี มูลฐีและทีม หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 3 งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
91 โครงการพัฒนาแนวทางปฏิบัติการงดเยี่ยมผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์ covid 19 ด้วยหลักจริยธรรมทางการพยาบาล
หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2
พว.สุดา อุ่นจันทร์เงิน หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
92 โครง “ดูแลผู้ป่วยที่เจาะปอด และการใส่ท่อช่วยระบายทรวงอกอย่างไร ให้ปลอดภัย” หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 พว.ไอยรีน สุขจ้อยและทีม หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
93 โครงการเฝ้าระวังความเสี่ยง COVID 19 แก่ผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่หอผู้ป่วยเคมีบำบัด หอผู้ป่วยเคมีบำบัด หอผู้ป่วยเคมีบำบัด งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
94 โครงการพัฒนาสมรรถนะการคัดกรองและประเมินภาวะโภชนาการ ในหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม1 พว.นปภัช อะโนศักดิ์ หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม1 งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
95 การพัฒนาการใช้หลักจริยธรรมการสื่อสารภายในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย2 หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 3 งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
96 Innovation for you… Retina Detachment พว.พิมพิลา ศิริปันและทีม หอผู้ป่วยพิเศษสุจิณโณ 12 งานการพยาบาลพิเศษเฉพาะทาง
97 Embossed Sticker……ดาวสดใส ใช้ถูกข้าง พว.ปิยลักษณ์ บุญธรรมช่วย หอผู้ป่วยพิเศษสุจิณโณ12 งานการพยาบาลพิเศษเฉพาะทาง
98 นวัตกรรม “Reuse for safety” พว.พิชญา วงค์ต่อมและทีม หอผู้ป่วยพิเศษสุจิณโณ 12 งานการพยาบาลพิเศษเฉพาะทาง
99 ผ้าพันคอด้วยรัก ( sweetie comforter) พว.สุพัตรา ก้อนติ หอผู้ป่วยพิเศษสุจิณโณ 12 งานการพยาบาลพิเศษเฉพาะทาง
100 LAB ถูกต้อง ฉับไว โดยใช้ QR code พว.ศิริวรรณ กันธรรมและทีม หอผู้ป่วยพิเศษเฉลิมพระบารมี 10 งานการพยาบาลพิเศษทั่วไป
101 การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย High alert patient : PUI โดยใช้ระบบและกลไกจริยธรรม ในหอผู้ป่วย PUI IPD พิเศษตะวัน 6 พว.ปริศนา ทองอร่าม หอผู้ป่วยพิเศษตะวัน 6 งานการพยาบาลพิเศษทั่วไป
102 ใช้นิวส์ให้เด่น เน้นความฉับไวด้วย ISITDOWN model พว.ศิริกาญจน์ อินทะชัย หอผู้ป่วยพิเศษตะวัน 6 งานการพยาบาลพิเศษทั่วไป
103 “โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัดมะเร็งปอดอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ DALI หอผู้ป่วยพิเศษเฉลิมพระบารมี 9 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่” พว.ฐิตาภา ดอนอินผลและทีม หอผู้ป่วยพิเศษเฉลิมพระบารมี 10 งานการพยาบาลพิเศษทั่วไป
104 พัฒนางาน พัฒนาสมรรถนะ เพื่อเพิ่มทักษะในการดูแลผู้ป่วย PUI IPD PRI 6 พว.สุภมาส สุภาวงค์ หอผู้ป่วยพิเศษตะวัน 6 งานการพยาบาลพิเศษทั่วไป
105 โครงการ “ใช้ นิวส์ ให้เด่น” (The remarkable NEWS) พว.ศิริกาญจน์ อินทะชัย หอผู้ป่วยพิเศษตะวัน 6 งานการพยาบาลพิเศษทั่วไป
106 การจัดการภาวะวิกฤต PUI IPD PRI6 พว.อุมาพร จำปาไหล หอผู้ป่วยพิเศษตะวัน 6 งานการพยาบาลพิเศษทั่วไป
107 โครงการ 5GESB (Good service Good personnel Good behavior Good knowledge Good Care) พว.อำไพ วงค์สูง หอผู้ป่วยพิเศษตะวัน 4 งานการพยาบาลพิเศษทั่วไป
108 Tagให้รู้ หาคู่ก็เจอ นางสาวอังคณา โอสถ หอผู้ป่วยพิเศษตะวัน 6 งานการพยาบาลพิเศษทั่วไป
109 โครงการพัฒนา FC (Fix and Clean) Private 6 นางสาวพัชราภรณ์ บุญเข็ม หอผู้ป่วยพิเศษตะวัน 6 งานการพยาบาลพิเศษทั่วไป
110 โครงการ “Rapid Response to Need of patient in PUI IPD Private 6” พว.กาญจนา นาคปานเสือ หอผู้ป่วยพิเศษตะวัน 6 งานการพยาบาลพิเศษทั่วไป
111 สื่อสารฉับไว ส่งความห่วงใย โดยใช้ Google form พว.วนิดา ถมสวัสดิ์ หอผู้ป่วยพิเศษเฉลิมพระบารมี 10 งานการพยาบาลพิเศษทั่วไป
112 COVID 19 contact tracing system in healthcare personnel พว.อารีย์ กุณนะและทีม หน่วยควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล งานวิชาการและพัฒนาทางการพยาบาล
113 การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนโควิด 19 (Adverse Event Following Immunization: AEFI) พว.อมรรัตน์ ฟูเต็มวงศ์และทีม หน่วยควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล งานวิชาการและพัฒนาทางการพยาบาล
114 ผลการลดการระบาดของเชื้อดื้อยาชนิดควบคุมพิเศษ VRE และ CRE ด้วยการทำ Active stool surveillance ในกลุ่มผู้ป่วยวิกฤต งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ พว.ชุลีวันท์ แย้มรับบุญและทีม หน่วยควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล งานวิชาการและพัฒนาทางการพยาบาล
115 ระบบการติดตามตรวจสอบการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วยเชื้อดื้อยา…… พว.อัญชนา โตศิลากุลและทีม หน่วยควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล งานวิชาการและพัฒนาทางการพยาบาล
116 เรื่องเล่าจาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสู่การบริการชุมชนผ่านวิกฤติ covid-19: AEFIรับคำปรึกษาด้วยใจ พว.วารุณี ตั้งสถาเจริญพร หน่วยควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล งานวิชาการและพัฒนาทางการพยาบาล
หมายเลขโปสเตอร์ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน สังกัดงาน/ฝ่าย
117 ระบบตรวจสอบสิทธิผู้ป่วยที่มีนัดแบบอัตโนมัติ นาย ปิตุภูมิ ชุมภู และทีม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
118 ระบบบริหารความปลอดภัยเกล็ดเลือดผู้บริจาค ด้วยโปรแกรม BloodBank MedCMU นายธนสิทธิ์..สุคันธวณิช..และทีม งานธนาคารเลือด
119 จากเสียงของผู้รับบริการ Voice of Customer (VOC) สู่การพัฒนาระบบการจัดหาและบริการโลหิตงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นายบรรพต แสงคำนาง และทีม งานธนาคารเลือด
120 โครงการพัฒนาระบบคลังพัสดุออนไลน์งานธนาคารเลือด (blood bank inventory system) นายไมตรี ศรีวิชัย และทีม งานธนาคารเลือด
121 Disruptive Innovation in Patient Transportation นายประพันธ์ กฤตธยา งานบริการกลาง
122 จัดการผ้าโควิดนำคุณภาพชีวิตที่ปลอดภัย นางสาวสุทิน จินดาหอม งานบริการกลาง
123 ชุด Pressure garment ลดรอยแผลเป็นได้จริง นางสาวสุดารัตน์ กันธา งานบริการกลาง
124 สิ่งแวดล้อมปลอดภัย ห่างไกลโควิด พิชิตด้วย Fast track Team นายฉลอง ไพศาลวุฒิกร งานบริการกลาง
125 NGSP Certificated for HBA1C in Clinical chemistry laboratory ทีมหน่วยปฏิบัติการเคมีคลินิก งานปฏิบัติการชันสูตร โรงพยาบาล
126 “คลินิก 108 รักษาระยะไกล อยู่ที่ไหนก็พบแพทย์ได้ ดูแลดุจญาติมิตรพร้อมดวงจิตบริการ”“Clinic 108 Telemedicine: Everywhere Care As A Family Concern” นางนฤมล. พูลเพียร และทีม งานประกันสังคม
127 เรื่อง การให้โภชนบำบัดแก่กลุ่มผู้ป่วยใน (IPD) ของหอผู้ป่วยเคมีบำบัด อัจฉรา งามดี งานโภชนาการ
128 การพัฒนา Electronic-Medication Reconciliation เพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ภญ.รมย์นลิน กิจภิญโญ ฝ่ายเภสัชกรรม
129 การพัฒนาระบบจัดการด้านยาแบบองค์รวมเพื่อความปลอดภัย สาหรับยา heparin ในกลุ่มหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด ภก. ศุภกิตติ์ บรรณจักร์และทีม ฝ่ายเภสัชกรรม
130 Improving patient satisfaction and trust by refined communication and using digital technologies. ภก.สุมนัส ประมูลสินทรัพย์และทีม ฝ่ายเภสัชกรรม
131 BMT Cyclosporin monitoring sheet ภญ. จารุกมล คันธวงค์ ฝ่ายเภสัชกรรม
132 Extemporaneous ophthalmic preparations: Cold chain delivery systems ภญ.ศิริธรรม์ ขันธรรม ฝ่ายเภสัชกรรม
133 การเตรียมตารับยาล้างลาไส้ใหญ่สาหรับส่องกล้อง ชนิด Polyethylene glycol (Colon Prep) ภญ.ปวีณา สารีอินทร์ ฝ่ายเภสัชกรรม
134 การพัฒนากระบวนการบริหารยากลุ่มความเสี่ยงสูง High Alert Drug คณะกรรมการยา CLTภาควิชาวิสัญญีวิทยา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
135 การพัฒนาบุคลากรในการใส่ชุดป้องกันร่างกาย (PPE) เพื่อดูแลผู้ป่วย PUI และ COVID-19 ที่มารับบริการทางวิสัญญี คณะกรรมการระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อภาควิชาวิสัญญีวิทยา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
136 “ภาควิชาแห่งนวัตกรรม” รศ.นพ. จักรกริช กล้าผจญ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
137 การพัฒนาคุณภาพการทบทวนการดูแลผู้ป่วย Orthopedic PCT ออร์โทปิดิกส์ ภาควิชาออร์โทปิดิกส์
138 การติดตามข้อมูลการได้รับวัคซีน COVID-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่โดยใช้โปรแกรม Qliksense ศูนย์บริหารจัดการข้อมูล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์บริหารจัดการข้อมูล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
139 การป้องกันการเกิดภาวะปอดอักเสบในผู้ป่วยวิกฤติจิตที่ได้รับยาในปริมาณสูง รพ.สวนปรุง รพ.สวนปรุง

กำหนดการ MED CMU Quality Fair ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

หัวข้อ “Trustworthy MEDCMU: Transformation to High Performance Organization”  

วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี

 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

08.30-08.45 น.

ลงทะเบียน

08.45-09.00 น.

พิธีเปิด  โดย : ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต (อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

09.00-09.30 น. บรรยายพิเศษ หัวข้อ การจัดทำกลยุทธ์ที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม

โดย : ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต (อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

องค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class) ปี 2563

09.30-10.00 น. บรรยายพิเศษ หัวข้อ  “Road to High Performance Organization”

โดย : ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ (คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) องค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class) ปี 2562

10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.15-11.45 น.
การบรรยาย หัวข้อ การนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูงเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ และความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างมั่นคง
โดย : คุณวิทัย รัตนากร  (ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน) องค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ปี 2563
11.45-12.00 น. ถาม-ตอบ
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. นำเสนอ Best Practice Sharing ระดับภาควิชาของคณะแพทยศาสตร์
14.00-14.15 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.15-15.15 น. การบรรยาย หัวข้อ การขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์สู่ความเป็นผู้นำองค์กรสมรรถนะสูง และการเชื่อมโยงระบบงานสู่การปฏิบัติการที่เป็นเลิศ

โดย : ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา (คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล) องค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความ
โดดเด่นด้านการปฏิบัติการ (
Thailand Quality Class Plus: Operation) ปี 2563

15.15-15.30 น. ถาม-ตอบ
15.30-16.30 น. พิธีมอบรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี รางวัลบุคคลดีเด่น ประจำปี 2564

 

กำหนดการ MED CMU Quality Fair ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

หัวข้อ “Trustworthy MEDCMU: Transformation to High Performance Organization”  

วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี

 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 – 09.00 น. เก็บมาเล่าขานเมื่อวันวาน

โดย : รศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ (รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพองค์กร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

09.00 – 09.15 น. การพัฒนาคณะแพทยศาสตร์เข้าสู่การเป็น “โรงเรียนแพทย์ในดวงใจ” ตามแนวทาง TQA

โดย : ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ (คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

09.15 – 10.00 น. การบรรยาย หัวข้อ ความเสี่ยงกับการบริหารความต่อเนื่อง

โดย : รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย

10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.15 – 11.00 น. การบรรยาย หัวข้อ Best practice : Resilient Leadership 

โดย : ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่)

11.00 – 12.00 น. Sharing Potential Program Specific Certification

§  CAPD : อ.นพ.วุฒิเดช โอภาสเจริญสุข และทีม อ.นพ.ยุติธรรม สุตีคา และ พว.เสาวรส ปริญญะจิตตะ

§ Adult hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) : รศ.นพ.เอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธำรง ประธาน PCT

ผู้วิพากษ์ : อ.ผ่องพรรณ ธนา

12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 -14.30 น. Sharing Potential Disease Specific Certificate (DSC)

§  DM: รศ.พญ.เมตตาภรณ์ พรพัฒน์กุล ประธาน CLT DM , รศ.พญ.ประไพ เดชคำรณ รองประธาน CLT DM

§  Spinal cord injury : ผศ.นพ.สุทธิภาส พงศ์มณี ประธาน PCT

§  Cleft lip cleft palate :ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน เลขา PCT

ผู้วิพากษ์ : อ.ผ่องพรรณ ธนา

14.30 -14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

และ รับรางวัลผลงาน Poster ดีเด่น และ Popular Vote 

14.45 – 16.00 น. การบรรยาย หัวข้อ: Quality Trend

โดย อ.นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล