ขอหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

การขอเอกสารราชการของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

***หมายเหตุ*** (เฉพาะคนที่มาฉีดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เท่านั้น)
ขั้นตอนที่ 1  แจ้งความจำนงในเว็บไซต์ https://forms.gle/zKrXQbMcpVxJdFT88
ขั้นตอนที่ 2 โอนเงินแบบฟอร์มยื่นชำระเงินค่าธรรมเนียม จำนวนเงิน 50 บาท https://forms.gle/9YxYSy8agNvJEJr17

(ถ้าท่านไม่สามารถกรอก 2 ขั้นตอนนี้ได้ ให้มาติดต่อที่ งานบริหารโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน ติดต่อสอบถาม 053-935601, 053-935603)