วงเงินคุ้มครองประกันอุบัติเหตุนักเรียน/นักศึกษา

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน)

วงเงินความคุ้มครอง
ลำดับ ชื่อ ร.ร.   วันเริ่มคุ้มครอง สิ้นสุดความคุ้มครอง ค่ารักษา  
1 กลุ่มเทศบาลทุ่งหัวช้าง ลำพูน 15 พฤษภาคม 2559 15 พฤษภาคม 2560 6,000   
2 ฉือจี้เชียงใหม่ เชียงใหม่ 17 พฤษภาคม 2559 17 พฤษภาคม 2560 13,000  
3 ชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เชียงใหม่ 1 พฤษภาคม 2559 1 พฤษภาคม 2560 10,000  
4 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย เชียงใหม่ 19 พฤษภาคม 2559 19 พฤษภาคม 2560 10,000   
5 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย สาขาวัดป่าเป้า เชียงใหม่ 19 พฤษภาคม 2559 19 พฤษภาคม 2560 10,000  
6 ไชยปราการ เชียงใหม่ 3 เมษายน 2559 3 พฤษภาคม 2559  6,000  
3 พฤษภาคม 2559 3 พฤษภาคม 2560  
7 ดรุณพัฒนา ลำพูน 1 เมษายน 2559 1 เมษายน 2560  6,000  
8 ดอยเต่าวิทยาคม เชียงใหม่ 1 เมษายน 2559 1 เมษายน 2560            10,000  
9 ตชด.ไลออนส์มหาจักร 8 เชียงใหม่ 16 พฤษภาคม 2559 16 พฤษภาคม 2560              4,000  
10 ตำบลบ้านแป้น ลำพูน 6 สิงหาคม 2559 6 สิงหาคม 2560              3,000  
11 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ลำพูน 17 พฤษภาคม 2559 17 พฤษภาคม 2560              8,000  
12 เทศบาลดอกเงิน เชียงใหม่ 11 พฤษภาคม 2559 11 พฤษภาคม 2560            10,000  
13 เทศบาลประตูลี้ ลำพูน 16 พฤษภาคม 2559 16 พฤษภาคม 2560              6,000  
14 ธีระวัธน์บำเพ็ญ เชียงใหม่ 1 พฤษภาคม 2559 1 พฤษภาคม 2560              4,000  
15 เทศบาลวัดกู่คำ เชียงใหม่ 16 พฤษภาคม 2559 16 พฤษภาคม 2560 10,000  
16 เทศบาลวัดเกตการาม เชียงใหม่ 14 พฤษภาคม 2559 14 พฤษภาคม 2560            10,000  
17 เทศบาลวัดเชียงยืน เชียงใหม่ 16 พฤษภาคม 2559 16 พฤษภาคม 2560  10,000   
18 เทศบาลวัดท่าสะต๋อย เชียงใหม่ 1 เมษายน 2559 1 เมษายน 2560            10,000  
19 เทศบาลวัดป่าแพ่ง เชียงใหม่ 21 พฤษภาคม 2559 21 พฤษภาคม 2560              8,000  
20 เทศบาลวัดศรีปิงเมือง เชียงใหม่ 16 พฤษภาคม 2559 16 พฤษภาคม 2560  6,000   
21 เทศบาลวัดหมื่นเงินกอง เชียงใหม่ 16 พฤษภาคม 2559 16 พฤษภาคม 2560  8,000   
22 เทศบาลสันป่ายางหน่อม ลำพูน 14 พฤษภาคม 2559 14 พฤษภาคม 2560 3,000  
23 เทศบาลอุโมงค์ ๑ ลำพูน 14 พฤษภาคม 2559 14 พฤษภาคม 2560              3,000  
24 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) เชียงใหม่ 1 เมษายน 2559 1 เมษายน 2560              8,000  
25 นวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่ 6 เมษายน 2559 6 เมษายน 2560            10,000  
26 น้ำดิบวิทยาคม ลำพูน 6 พฤษภาคม 2559 6 พฤษภาคม 2560 8,000  
27 บ้านกองลม เชียงใหม่ 16 พฤษภาคม 2559 16 พฤษภาคม 2560  4,000   
28 บ้านกอสะเลียม เชียงใหม่ 16 พฤษภาคม 2559 16 พฤษภาคม 2560              6,000  
29 บ้านจอง เชียงใหม่ 19 พฤษภาคม 2559 19 พฤษภาคม 2560  3,000   
30 บ้านเจดีย์แม่ครัว เชียงใหม่ 16 พฤษภาคม 2559 16 พฤษภาคม 2560              6,000  
31 บ้านฉางข้าวน้อย ลำพูน 1 มิถุนายน 2559 1 มิถุนายน 2560 6,000  
32 บ้านฉิมพลี เชียงใหม่ 1 เมษายน 2559 1 เมษายน 2560              6,000  
33 บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) เชียงใหม่ 11 พฤษภาคม 2559 11 พฤษภาคม 2560              6,000  
34 บ้านแช่ช้าง(เทพนานุกูล) เชียงใหม่ 1 พฤษภาคม 2559 1 พฤษภาคม 2560              6,000  
35 บ้านดง เชียงใหม่ 17 พฤษภาคม 2559 17 พฤษภาคม 2560              8,000  
36 บ้านดงป่าหวาย เชียงใหม่ 20 มิถุนายน 2559 20 มิถุนายน 2560 5,000  
37 บ้านทรายมูล เชียงใหม่ 16 พฤษภาคม 2559 16 พฤษภาคม 2560              6,000  
38 บ้านท่าเกวียน เชียงใหม่ 17 พฤษภาคม 2559 17 พฤษภาคม 2560              6,000  
39 บ้านท้าวบุญเรือง เชียงใหม่ 1 เมษายน 2559 1 เมษายน 2560              6,000  
40 บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงใหม่ 17 พฤษภาคม 2559 17 พฤษภาคม 2560 3,000  
41 บ้านทุ่งโป่ง เชียงใหม่ 16 พฤษภาคม 2559 16 พฤษภาคม 2560  6,000   
42 บ้านทุ่งหัวช้าง ลำพูน 18 พฤษภาคม 2559 18 พฤษภาคม 2560  6,000   
43 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา เชียงใหม่ 22 พฤษภาคม 2559 22 พฤษภาคม 2560  6,000   
44 บ้านนาบุญโหล่งขอด เชียงใหม่ 18 พฤษภาคม 2559 18 พฤษภาคม 2560              6,000  
45 บ้านบวกค้าง เชียงใหม่ 14 พฤษภาคม 2559 14 พฤษภาคม 2560              5,000  
46 บ้านบวกเปา เชียงใหม่ 17 พฤษภาคม 2559 17 พฤษภาคม 2560  6,000   
47 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท เชียงใหม่ 1 พฤษภาคม 2559 1 พฤษภาคม 2560            10,000  
48 บ้านป่าขุย เชียงใหม่ 19 พฤษาภาคม 2559 19 พฤษภาคม 2560  5,000   
49 บ้านปางน้ำถุ เชียงใหม่ 16 พฤษภาคม 2559 16 พฤษภาคม 2560              6,000  
50 บ้านป่าตาล ลำพูน 24 พฤษภาคม 2559 24 พฤษภาคม 2560              4,000  
51 บ้านปางไม้แดง เชียงใหม่ 15 พฤษภาคม 2559 15 พฤษภาคม 2560 6,000  
52 บ้านป่าบง เชียงใหม่ 1 พฤษภาคม 2559 1 พฤษภาคม 2560              4,000  
53 บ้านป่าเหมือด เชียงใหม่ 2 มิถุนายน 2559 2 มิถุนายน 2560              8,000  
54 บ้านเปียงหลวง เชียงใหม่ 1 เมษายน 2559 1 เมษายน 2560            10,000  
55 บ้านแป้นพิทยาคม ลำพูน 14 พฤษภาคม 2559 14 พฤษภาคม 2560  10,000   
56 บ้านแปลง 5 เชียงใหม่ 9 มิถุนายน 2559 9 มิถุนายน 2560  5,000   
57 บ้านโป่ง เชียงใหม่ 16 พฤษภาคม 2559 16 พฤษภาคม 2560 6,000  
58 บ้านโปงทุ่ง เชียงใหม่ 4 มิถุนายน 2559 4 มิถุนายน 2560 6,000  
59 บ้านโป่งแยงใน เชียงใหม่ 1 เมษายน 2559 1 เมษายน 2560              6,000  
60 บ้านม่วงโตน (ดอยสะเก็ด) เชียงใหม่ 1 เมษายน 2559 1 เมษายน 2560              6,000  
61 บ้านม่วงโตน (บ้านโฮ่ง) ลำพูน 17 พฤษภาคม 2559 17 พฤษภาคม 2560              6,000  
62 บ้านม่วงป็อก เชียงใหม่ 16 พฤษภาคม 2559 16 พฤษภาคม 2560 10,000  
63 บ้านเมืองขอน เชียงใหม่ 16 พฤษภาคม 2559 16 พฤษภาคม 2560              8,000  
64 บ้านแม่งอนขี้เหล็ก เชียงใหม่ 11 พฤษภาคม 2559 11 พฤษภาคม 2560              6,000  
65 บ้านแม่โจ้ เชียงใหม่ 1 พฤษภาคม 2559 1 พฤษภาคม 2560              6,000  
66 บ้านแม่แต เชียงใหม่ 19 พฤษาภาคม 2559 19 พฤษภาคม 2560              6,000  
67 บ้านแม่ปั๋ง เชียงใหม่ 16 พฤษภาคม 2559 16 พฤษภาคม 2560              6,000  
68 บ้านแม่ปูคา เชียงใหม่ 15 พฤษภาคม 2559 15 พฤษภาคม 2560              6,000  
69 บ้านแม่แฝก เชียงใหม่ 1 เมษายน 2559 1 เมษายน 2560              6,000  
70 บ้านแม่ลายเหนือ เชียงใหม่ 23 พฤษภาคม 2559 23 พฤษภาคม 2560 8,000  
71 บ้านแม่หวาน เชียงใหม่ 30 พฤษภาคม 2559 30 พฤษภาคม 2560              5,000  
72 บ้านร่มหลวง เชียงใหม่ 19 พฤษภาคม 2559 19 พฤษภาคม 2560  10,000   
73 บ้านลวงเหนือ เชียงใหม่ 15 มีนาคม 2559 15 มีนาคม 2560              6,000  
74 บ้านล้องอ้อ เชียงใหม่ 1 มิถุนายน 2559 1 มิถุนายน 2560  5,000   
75 บ้านเวียงหวาย เชียงใหม่ 16 พฤษภาคม 2559 16 พฤษภาคม 2560              5,000  
76 บ้านเวียงแหง เชียงใหม่ 16 พฤษภาคม 2559 16 พฤษภาคม 2560              6,000  
77 บ้านศรีดอนชัย เชียงใหม่ 19 พฤษภาคม 2559 19 พฤษภาคม 2560 6,000  
78 บ้านศรีบุญเรือง เชียงใหม่ 17 พฤษภาคม 2559 17 พฤษภาคม 2560 10,000  
79 บ้านสะลวงนอก เชียงใหม่ 16 พฤษภาคม 2559 16 พฤษภาคม 2560  6,000   
80 บ้านสันกำแพง เชียงใหม่ 1 เมษายน 2559 1 เมษายน 2560              6,000  
81 บ้านสันต้นดู่ เชียงใหม่ 16 พฤษภาคม 2559 16 พฤษภาคม 2560              5,000  
82 บ้านสันต้นหมื้อ เชียงใหม่ 1 พฤษภาคม 2559 1 พฤษภาคม 2560              6,000  
83 บ้านสันทรายคองน้อย เชียงใหม่ 18 พฤษภาคม 2559 18 พฤษภาคม 2560              3,000  
84 บ้านแสนตอ เชียงใหม่ 18 พฤษภาคม 2559 18 พฤษภาคม 2560 6,000  
85 บ้านหนองเกิด ลำพูน 20 กรกฎาคม 2559 20 กรกฎาคม 2560  3,000   
86 บ้านหนองเขียว เชียงใหม่ 6 พฤษภาคม 2559 6 พฤษภาคม 2560  6,000   
87 บ้านหนองโค้ง เชียงใหม่ 16 พฤษภาคม 2559 16 พฤษภาคม 2560  6,000   
88 บ้านหนองปลามัน เชียงใหม่ 27 พฤษภาคม 2559 27 พฤษภาคม 2560 6,000  
89 บ้านหนองผักบุ้ง เชียงใหม่ 11 พฤษภาคม 2559 11 พฤษภาคม 2560 8,000  
90 บ้านห้วยเกี๋ยง เชียงใหม่ 17 พฤษภาคม 2559 17 พฤษภาคม 2560  6,000   
91 บ้านห้วยทราย เชียงใหม่ 20 มิถุนายน 2559 20 มิถุนายน 2560              7,000  
92 บ้านห้วยปู เชียงใหม่ 20 พฤษภาคม 2559 20 พฤษภาคม 2560  5,000   
93 บ้านหัวฝาย เชียงใหม่ 17 พฤษภาคม 2559 17 พฤษภาคม 2560              6,000  
94 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา ลำพูน 12 พฤษภาคม 2559 12 พฤษภาคม 2560            10,000  
95 บ้านโฮ่งวิทยา ลำพูน 12 พฤษภาคม 2559 12 พฤษภาคม 2560              6,000  
96 ประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล เชียงใหม่ 15 มิถุนายน 2559 15 มิถุนายน 2560 12,000  
97 ป่าซาง ลำพูน 16 พฤษภาคม 2559 16 พฤษภาคม 2560              8,000  
98 ฝางชนูปถัมภ์ เชียงใหม่ 3 เมษายน 2559 3 เมษายน 2560            10,000  
99 พงษ์พิกุลเชียงใหม่ เชียงใหม่ 9 พฤษภาคม 2559 9 พฤษภาคม 2560            10,000  
100 พัฒนวิทย์ศึกษา เชียงใหม่ 1 เมษายน 2559 1 เมษายน 2560            11,000  
101 เพียงหลวง ๑ บ้านท่าตอน เชียงใหม่ 26 มีนาคม 2559 26 มีนาคม 2560              6,000  
102 มงคลวิทยา ลำพูน 13 พฤษภาคม 2559 13 พฤษภาคม 2560 6,000  
103 เมฆขจรเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1 พฤษภาคม 2559 1 พฤษภาคม 2560            10,000  
104 แม่ตืนวิทยา ลำพูน 7 พฤษภาคม 2559 7 พฤษภาคม 2560            10,000  
105 แม่ตื่นวิทยาคม เชียงใหม่ 24 มิถุนายน 2559 24 มิถุนายน 2560 6,000  
106 แม่แตง เชียงใหม่ 1 เมษายน 2559 1 เมษายน 2560              6,000  
107 แม่ทาวิทยาคม ลำพูน 16 พฤษภาคม 2559 16 พฤษภาคม 2560  10,000   
108 แม่โป่งประชาสามัคคี เชียงใหม่ 6 พฤษภาคม 2559 6 พฤษภาคม 2560              8,000  
109 แม่ริมวิทยาคม เชียงใหม่ 2 เมษายน 2559 2 เมษายน 2560              8,000  
110 แม่วินสามัคคี เชียงใหม่ 16 พฤษภาคม 2559 16 พฤษภาคม 2560            10,000  
111 แม่หอพระวิทยาคม เชียงใหม่ 16 พฤษภาคม 2559 16 พฤษภาคม 2560  10,000   
112 แม่ออนวิทยาลัย เชียงใหม่ 2 เมษายน 2559 2 เมษายน 2560            10,000  
113 แม่อายวิทยาคม เชียงใหม่ 15 พฤษภาคม 2559 15 พฤษภาคม 2560 10,000  
114 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เชียงใหม่ 19 พฤษภาคม 2559 19 พฤษภาคม 2560 6,000  
115 ราชประชานุเคราะห์ 30 เชียงใหม่ 15 พฤษภาคม 2559 15 พฤษภาคม 2560  6,000   
116 ลำพูนพัฒนา ลำพูน 16 พฤษภาคม 2559 16 พฤษภาคม 2560  10,000   
117 วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ 2 เมษายน 2559 2 เมษายน 2560            10,000  
118 วัดดอนจั่น เชียงใหม่ 30 มิถุนายน 2559 30 มิถุนายน 2560  5,000   
119 วัดดอนชื่น เชียงใหม่ 18 พฤษภาคม 2559 18 พฤษภาคม 2560 4,000  
120 วัดนครเจดีย์ ลำพูน 1 เมษายน 2559 1 เมษายน 2560              6,000  
121 วัดนันทาราม เชียงใหม่ 16 พฤษภาคม 2559 16 พฤษภาคม 2560  3,000   
122 วัดบ้านโห้ง เชียงใหม่ 16 พฤษาภาคม 2559 16 พฤษภาคม 2560              6,000  
123 วัดพระนอนหนองผึ้ง เชียงใหม่ 16 พฤษาภาคม 2559 16 พฤษภาคม 2560              6,000  
124 วัดแม่แก้ดน้อย เชียงใหม่ 1 มิถุนายน 2559 1 มิถุนาย 2560  5,000   
125 วัดร้องธาร ลำพูน 1 เมษายน 2559 1 เมษายน 2560              8,000  
126 วัดล้านตอง เชียงใหม่ 6 มิถุนายน 2559 6 มิถุนายน 2560              7,000  
127 วัดเวฬุวัน เชียงใหม่ 8 พฤษภาคม 2559 8 พฤษภาคม 2560  5,000   
128 วัดศรีล้อม เชียงใหม่ 16 พฤษาภาคม 2559 16 พฤษภาคม 2560              6,000  
129 วัดสวนดอก เชียงใหม่ 16 พฤษภาคม 2559 16 พฤษภาคม 2560  6,000   
130 วัดสันคะยอม เชียงใหม่ 16 พฤษาภาคม 2559 16 พฤษภาคม 2560              6,000  
131 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน 16 พฤษภาคม 2559 16 พฤษภาคม 2560 8,000  
132 วิทยาลัยการอาชีพฝาง เชียงใหม่ 11 พฤษภาคม 2559 11 พฤษภาคม 2560 10,000  
133 วิทยาลัยเทคนิคสารภี เชียงใหม่ 11 พฤษภาคม 2559 11 พฤษภาคม 2560  8,000   
134 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ (ดอนจั่น) เชียงใหม่ 5 มิถุนายน 2559 5 มิถุนายน 2560 5,000  
135 เวียงแหงวิทยาคม เชียงใหม่ 1 เมษายน 2559 1 เมษายน 2560            10,000  
136 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เชียงใหม่ 17 พฤษภาคม 2559 17 พฤษภาคม 2560  5,000   
137 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง เชียงใหม่ 1 พฤษภาคม 2559 1 พฤษภาคม 2560              6,000  
138 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองควาย เชียงใหม่ 12 พฤษภาคม 2559 12 พฤษภาคม 2560 5,000  
139 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ เชียงใหม่ 21 พฤษภาคม 2559 21 พฤษภาคม 2560 6,000  
140 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย เชียงใหม่ 15 มีนาคม 2559 15 มีนาคม 2560              8,000  
141 สถานรับเลี้ยงเด็กเปรมฤดี เชียงใหม่ 1 พฤษภาคม 2559 1 พฤษภาคม 2560 6,000  
142 สถานศึกษาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว เชียงใหม่ 16 พฤษภาคม 2559 16 พฤษภาคม 2560 8,000  
143 สวนองุ่นเชียงใหม่ เชียงใหม่ 21 พฤษภาคม 2559 21 พฤษภาคม 2560  5,000   
144 สองแคววิทยาคม เชียงใหม่ 16 พฤษาภาคม 2559 16 พฤษภาคม 2560              6,000  
145 สะเมิงพิทยาคม เชียงใหม่ 6 พฤษภาคม 2559 6 พฤษภาคม 2560 6,000  
146 สันกำแพง เชียงใหม่ 1 เมษายน 2559 1 เมษายน 2560            15,000  
147 สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ เชียงใหม่ 1 มิถุนายน 2559 1 มิถุนายน 2560  6,000   
148 สันทรายวิทยาคม เชียงใหม่ 7 พฤษภาคม 2559 7 พฤษภาคม 2560  10,000   
149 สันทรายหลวง เชียงใหม่ 3 พฤษภาคม 2559 3 พฤษภาคม 2560              8,000  
150 สันป่าตองวิทยาคม เชียงใหม่ 1 เมษายน 2559 1 เมษายน 2560            10,000  
151 สันมหาพนวิทยา เชียงใหม่ 14 พฤษภาคม 2559 14 พฤษภาคม 2560  6,000   
152 สามัคคีวิทยาทาน เชียงใหม่ 1 มิถุนายน 2559 1 มิถุนายน 2560 4,000  
153 สารภีพิทยาคม เชียงใหม่ 26 มีนาคม 2559 26 มีนาคม 2560            10,000  
154 หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง เชียงใหม่ 1 กรกฎาคม 2559 1 กรกฎาคม 2560 4,000  
155 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เชียงใหม่ 1 เมษายน 2559 1 เมษายน 2560            11,000  
156 อนุบาลจิตโรภาส เชียงใหม่ 16 พฤษภาคม 2559 16 พฤษภาคม 2560  6,000   
157 อนุบาล ต.วรศิลป์ เชียงใหม่ 3 พฤษภาคม 2559 3 พฤษภาคม 2560              8,000  
158 อนุบาลเต็มสิริวิทยา เชียงใหม่ 19 มิถุนายน 2559 19 มิถุนายน 2560 10,000  
159 อนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย เชียงใหม่ 15 มีนาคม 2559 15 มีนาคม 2560              8,000  
160 อนุบาลเนตรระหงษ์ เชียงใหม่ 2 พฤษภาคม 2559 2 พฤษภาคม 2560              6,000  
161 อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง เชียงใหม่ 1 เมษายน 2559 1 เมษายน 2560              7,000  
162 อนุบาลเปรมฤดี เชียงใหม่ 1 พฤษภาคม 2559 1 พฤษภาคม 2560              6,000  
163 อนุบาลไผ่แก้ว เชียงใหม่ 1 เมษายน 2559 1 เมษายน 2560              6,000  
164 อนุบาลพัฒนชัย เชียงใหม่ 16 พฤษาภาคม 2559 16 พฤษภาคม 2560              5,000  
165 อนุบาลเพลินจิตร์ เชียงใหม่ 19 กรกฎาคม 2559 19 กรกฎาคม 2560 6,000  
166 อนุบาลเพลินพิศ เชียงใหม่ 1 พฤษภาคม 2559 1 พฤษภาคม 2560              4,000  
167 อนุบาลเมืองลำพูน ลำพูน 17 พฤษภาคม 2559 17 พฤษภาคม 2560              6,000  
168 มาร์มาร่า แม่บัวคลี่ (เดิมชื่อ อนุบาลแม่บัวคลี่) เชียงใหม่ 1 พฤษภาคม 2559 1 พฤษภาคม 2560  6,000   
169 อนุบาลร่มแก้ว เชียงใหม่ 4 พฤษภาคม 2559 4 พฤษภาคม 2560              8,000  
170 อนุบาลร่มฉัตร เชียงใหม่ 16 พฤษาภาคม 2559 16 พฤษภาคม 2560              5,000  
171 อนุบาลรุ่งรวิวรรณ เชียงใหม่ 1 เมษายน 2559 1 เมษายน 2560              6,000  
172 อนุบาลวังดิน ลำพูน 14 พฤษภาคม 2559 14 พฤษภาคม 2560              3,000  
173 อนุบาลวีรยา เชียงใหม่ 15 พฤษภาคม 2559 15 พฤษภาคม 2560              8,000  
174 อรุโณทัยวิทยาคม เชียงใหม่ 25 มิถุนายน 2559 25 มิถุนายน 2560 5,000  
175 อมก๋อยวิทยาคม เชียงใหม่ 11 พฤษภาคม 2559 11 พฤษภาคม 2560  5,000   
176 อุโมงค์วิทยาคม ลำพูน 1 พฤษภาคม 2559 1 พฤษภาคม 2560              5,000  
177 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่    1 เมษายน 2559 1 เมษายน 2560            10,000  
178 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร    29 พฤษภาคม 2559 29 พฤษภาคม 2560              3,000  
179 โรงเรียนธรรมราชศึกษา    15 พฤษภาคม 2559 15 พฤษภาคม 2560              7,000  
180 สถานรับเลี้ยงเด็กเก๋อหลินฮั่นเนิสเซอรี่    10 มิถุนายน 2559 10 มิถุนายน 2560              7,000  
181 โรงเรียนบ้านสันผักหวาน    22 พฤษภาคม 2559 22 พฤษภาคม 2560              3,000  
182 โรงเรียนกาวิละอนุกูล    1 มิถุนายน 2559 1 มิถุนายน 2560              3,000  
183 โรงเรียนพิงครัตน์    7 มิถุนายน 2559 7 มิถุนายน 2560              3,000  
184 โรงเรียนบ้านป่าก้าง    1 กรกฏาคม 2559 1 กรกฏาคม 2560            10,000  
185 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (บัณฑิตศึกษา)   16 พฤษภาคม 2559 16 พฤษภาคม 2560              3,000  
186 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปริญญาตรี)   24 กรกฏาคม 2559 24 กรกฏาคม 2560              3,000  
187 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา      27 พฤษภาคม 2559 27 พฤษภาคม 2560            10,000 สาขาสุขสวัสดิ์ออก กธ
188 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์      27 พฤษภาคม 2559 27 พฤษภาคม 2560            10,000 สาขาสุขสวัสดิ์ออก กธ

 บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด(มหาชน)ปี 2559

 

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา สิ้นสุดความคุ้มครอง วงเงินค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
1 ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปวช.ชั้นปีที่ 1 17,000
      เริ่ม30/5/2559-30/5/2560  
      ทุกชั้นปี 17,000
      1/8/2559-1/82560  
รายชื่อสถานศึกษาในโครงการ PA บริษัทศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประจำปี 2559
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา สิ้นสุดความคุ้มครอง วงเงินค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย   1/4/2560 10,000
2 โรงเรียนบ้านดอนปิน   16/5/2560 10,000
3 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา   1/6/2560 10,000
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ   1/6/2560 10,000
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   1/6/2560 15,000