รางวัลที่ 1 Claim Award 2007

          โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้รับรางวัลที่ 1 Claim Award 2007 

จากการที่ต้องใช้เวลาเกือบ 30 วัน ในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำส่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)ชึ่งบางครั้งไม่สามารถส่งได้ทันเวลา แต่เมื่อนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลและค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทำให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำและหน่วยประสานสิทธิ์สามารถเตรียมข้อมูลได้ครบถ้วนและทันเวลาไม่ถึงสัปดาห์ ทำให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับรางวัลที่ 1 คุณภาพการส่งข้อมูล Electronic Claim Award ปี 2550 ประเภทโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ด้วยคะแนน 991 จาก 1,000 คะแนน