ศูนย์ประสานสิทธิ์ผู้ป่วยนอก

กรณีผู้ป่วยนอก

 


 

เวลาบริการ
วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 07.30-16.00 น.  
(ไม่พักกลางวัน)
วันหยุดราชการ
เปิดให้บริการที่ศูนย์ประสานสิทธิ์ผู้ป่วยใน
สถานที่
ศูนย์ประสานสิทธิผู้ป่วยนอก อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 1
เบอร์โทรศัพท์
053-936535,936577,936578