หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ป่วยประสบภัยจากรถ

ดูได้เฉพาะเครือข่ายภายใน (intranet) คณะแพทยศาสตร์ มช. เท่านั้น