ประกาศหลักเกณฑ์สิทธิ์นักศึกษา มช.

ดูได้เฉพาะเครือข่ายภายใน (intranet) คณะแพทยศาสตร์ มช. เท่านั้น