โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร


 


 


ผศ.นพ.นิสติ  วรรธนัจฉริยา

 


ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล

นางมะลิวรรณ  หินทอง

หัวหน้างานบริหารโรงพยาบาล