รางวัลที่ 1 Claim Award 2011

รองศาสตราจารย์นายแพทย์วัฒนา  นาวาเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับรางวัล Claim Award 2011 รางวัลที่ 1 ระดับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และคะแนนสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

 

           รองศาสตราจารย์นายแพทย์วัฒนา  นาวาเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับรางวัล Claim Award 2011 รางวัลที่ 1 ระดับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และคะแนนสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ โดยนายแพทย์ชวลิต  นิลวรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่เป็นผู้มอบรางวัลในวันที่ 10 มกราคม 2555 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่