งานบริการผู้ป่วย

 

 

การบริการผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 

 

 

กรณีผู้ป่วยนอก

เวลาบริการ

วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 07.30-16.00 น.  

(ไม่พักกลางวัน)

วันหยุดราชการ

เปิดให้บริการที่ศูนย์ประสานสิทธิ์ผู้ป่วยใน

สถานที่

ศูนย์ประสานสิทธิผู้ป่วยนอก อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 1

เบอร์โทรศัพท์

053-936535,936577,936578

 

 

กรณีนอนโรงพยาบาล

 

เวลาบริการ

วันจันทร์-ศุกร์

เวลา08.30-16.30 น. (ไม่พักกลางวัน)   

 

วันเสาร์

เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่พักกลางวัน)

 

วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ

เวลา 12.30-16.30 น.

สถานที่

ศูนย์ประสานสิทธิผู้ป่วยใน อาคารสุจินโน ชั้น 1

เบอร์โทรศัพท์

053-935602,936190

 

 

เอกสารที่ต้องเตรียมขอใช้สิทธิ

 

กรณีรับบริการนอกเวลาทำการศูนย์ประสานสิทธิ์
ตรวจสอบสิทธิ์    ที่ห้องเวชระเบียน อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 1
    1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาสูติบัตร

    2.  กรณีถือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าโรงพยาบาลพยาบาลอื่น เพิ่มสำเนาหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัด ที่ระบุให้ใช้สิทธิได้และยังไม่หมดอายุ

 

 

ขั้นตอนการรับบริการ

 

 
 

                 ผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยเก่ามาผิดนัด ยื่นหนังสือส่งตัวและบัตรประจำตัวประชาชน ที่ประชาสัมพันธ์  อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 1

** ยกเว้น กรณีส่งตัวผ่านระบบ Online ผู้ป่วยขึ้นไปตรวจตามห้องตรวจที่ระบุในหนังสือส่งตัวที่พิมพ์จากระบบ Online ได้เลยไม่ต้องผ่านการ คัดกรอง ทำบัตร ตรวจสอบสิทธิ์

  1. ผู้ป่วยมาตามนัด และได้รับใบนัดที่ระบุหนังสือส่งตัวยังไม่หมดอายุ สามารถเข้ารับการตรวจที่ห้องตรวจที่ระบุ / เจาะเลือด ได้ตามที่ระบุในใบนัด
  2. กรณีอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารับบริการที่ห้องตรวจฉุกเฉิน โดยไม่ต้องมีหนังสือส่งตัว


 

  

                                                                                    

 

เวลาบริการ

วันจันทร์-ศุกร์

เวลา08.30-16.30 น. (ไม่พักกลางวัน)   

 

วันเสาร์

เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่พักกลางวัน)

 

วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ

เวลา 12.30-16.30 น.

สถานที่

ศูนย์ประสานสิทธิผู้ป่วยใน อาคารสุจินโน ชั้น 1

เบอร์โทรศัพท์

053-936193,936210

 

 

เอกสารที่ต้องเตรียมขอใช้สิทธิ

 

  1.  บัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาสูติบัตร
  2. ขั้นตอนการรับบริการ

     

     บัตรประกันชีวิต (Care card)

 

  1. แสดงความจำนงยื่นหนังสือส่งตัวและบัตรประจำตัวประชาชน ที่ศูนย์ประสานสิทธิ์ผู้ป่วยใน กับเจ้าหน้าที่ประกันชีวิตโดยไม่ต้องรอรับคิว

 

 

การบริการผู้ป่วยประกันอุบัติเหตุ และประสบภัยจากรถ

 
 

 

เวลาบริการ

วันจันทร์-ศุกร์

เวลา08.30-16.30 น. (ไม่พักกลางวัน)  

 

วันเสาร์

เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่พักกลางวัน)   

 

วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ

เวลา 12.30-16.30 น.

สถานที่

ศูนย์ประสานสิทธิผู้ป่วยใน อาคารสุจินโน ชั้น 1

เบอร์โทรศัพท์

053-936193,936210

 

 

ขั้นตอนการรับบริการ


แสดงความจำนงยื่นหนังสือส่งตัวและบัตรประจำตัวประชาชน ที่ศูนย์ประสานสิทธิ์ผู้ป่วยใน