ติดต่อหน่วยงาน

110 ถนนอินวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร: 0-5393-6150,0-5393-6208(จันทร์ - ศุกร์  8:30 - 16:30 น.)
--------------------
 

กรณีผู้ป่วยนอก
เวลาบริการ 
วันจันทร์-ศุกร์(เว้นวันหยุดราชการ)เวลา07.30-16.00 น.(ไม่พักกลางวัน) 
สถานที่ ศูนย์ประสานสิทธิผู้ป่วยนอก อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 1
เบอร์โทรศัพท์  053-936535,936577,936578

 กรณีผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล
เวลาบริการ 
วันจันทร์-ศุกร์เวลา 08.30-20.30 น. (ไม่พักกลางวัน)    
                     วันเสาร์เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่พักกลางวัน)      
                     วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  เวลา12.30-16.30 น.
สถานที่        ศูนย์ประสานสิทธิผู้ป่วยใน อาคารสุจินโน ชั้น 1
เบอร์โทรศัพท์ 053-935602,936190

การบริการผู้ป่วยประกันชีวิต/ประสบภัยจากรถ
เวลาบริการ  วันจันทร์-ศุกร์เวลา  08.30-20.30 น. 
                      วันเสาร์เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่พักกลางวัน)     
                      วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  เวลา12.30-16.30 น.สถานที่         ศูนย์ประสานสิทธิผู้ป่วยใน อาคารสุจินโน ชั้น เบอร์โทรศัพท์      053-936193,936210