นางมะลิวรรณ  หินทอง
หัวหน้างานบริหารโรงพยาบาล

โทร.0-5393-5173
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.นางสมพร  เดียวกนกรัตน์
ตำแหน่งพยาบาล
โทร.0-5393-5602,0-5393-6190
รับผิดชอบงานบริการผู้ป่วยใน

 


นายอุทัย  วรรณก้อน
ตำแหน่ง พยาบาล
โทร.0-5393-6535
รับผิดชอบงานบริการผู้ป่วยนอก
(ศูนย์ประสานสิทธิ์ผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคารเฉเลิมพระบารมี)

 


นางบุญทวี  ใจมา
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล
โทร.0-5393-5151,0-5393-6208
รับผิดชอบงานเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 


นายยงยุทธ  วงศ์สุวรรณ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบงานประกันชีวิต Fax Claim และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
โทร.0-5393-6193,โทรสาร.0-5393-6210

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 


นางสาวทัดดาว  ผ่องผิว
ตำแหน่ง พยาบาล 
โทร.0-5393-6535
รับผิดชอบงานบริการผู้ป่วยนอก
(ศูนย์ประสานสิทธิ์ผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคารเฉเลิมพระบารมี)

 

 นายกิตติพงษ์  มุขแก้ว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.0-5393-6190,0-5393-5602
รับผิดชอบงานบริการผู้ป่วยบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 นางสาวฤทัยรัตน์  กุระนัย
ตำแหน่งพนักงานธุรการ
โทร.0-5393-5151,0-5393-6208
รับผิดชอบงานเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 
นางสาวอำภาพันธ์  ฤทธิ์สนอง 
ตำแหน่งพนักงานธุรการ

 

รับผิดชอบงานเรียกเก็บบัตรประก้นสุขภาพถ้วนหน้า
โทร.0-5393-5151,0-5393-6208


 นายสมชาย  ท้าวคำมา
ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล
 รับผิดชอบงานประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
โทร.0-5393-6193,โทรสาร.0-5393-6210


 

 

 

 
 

 
 
 นางจันทรพร  สุภาพร 
ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยประสานสิทธิ์
โทร.0-5393-5151,0-5393-6208

 


นางสาวปัญญ์ชลี  แปงใจ
ตำแหน่งพยาบาล
โทร.0-5393-5151,0-5393-6208
รับผิดชอบโครงการต่างๆ
ผู้ป่วยบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า


นายสุรพันธ์  มีเนตร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่รับผิดชอบงานผู้ป่วยประสบภัยจากรถ
โทร.0-5394-6193,โทรสาร.0-5394-6210
  


 

นางศศพินธุ์  เขมาลีลากุล
นักสังคมสงเคราะห์
โทร.0-5393-6535
รับผิดชอบงานบริการผู้ป่วย
ศูนย์ประสานสิทธิ์ผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี

 


นายกมล  อาริยะ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป

รับผิดชอบงานบริการผู้ป่วยใน
(ศูนย์ประสานสิทธิ์ผู้ป่วยใน ชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน ติดสำนักงานผู้อำนวยการ)
โทร.0-5393-6190,0-5393-5602

 นางสาวเนตรฤทัย  ใยชิด
ตำแหน่งพนักงานธุรการ
โทร.0-5393-5151,0-5393-6208
รับผิดชอบงานเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 นางประกอบ  เอี่ยมทองอินทร์
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
โทร.0-5393-6535
 รับผิดชอบงานบริการผู้ป่วยนอก
(ศูนย์ประสานสิทธิ์ผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคารเฉเลิมพระบารมี)

 

 นางสาวรัชนีวรรณ  สร้อยสังวาลย์
ตำแหน่งพนักงานธุรการ
โทร.0-5393-5151,0-5393-6208
รับผิดชอบงานเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 

 

นายธวัชชัย  รวดเร็ว
ตำแหน่งคนงาน