บุคลากรงานบริหารโรงพยาบาล

นางมะลิวรรณ หินทอง
หัวหน้างานบริหารโรงพยาบาล

นางเพลินพิศ ยะสะวุฒิ
หัวหน้าหน่วยเลขานุการโรงพยาบาล

นายเฉลิมเวศน์ อูปธรรม

นางสาวเสาวคนธ์ ปุกมณี

นางจิตราภรณ์ เรือนสุข

นางสาวกรรณิการ์ อาวรณ์

นายวรากร เมืองตา

นางสาวจันทิรา ปันชัย

นายจำเริญ ศรีมูลใจ

นายเสริฐ อุ่นคำ

นายอดิศักดิ์ พุทธวงศ์

นายรัฐภูมิ แสนกุย

นายกฤษฎา ซื่อสัตย์

นางจันทรพร สุภาพร
หัวหน้าหน่วยประสานสิทธิ์

นางสมพร  เดียวกนกรัตน์

นายอุทัย  วรรณก้อน

นายสุรพันธ์  มีเนตร

นายยงยุทธ  วงศ์สุวรรณ

นางสาวทัดดาว  ผ่องผิว

นายกมล  อาริยะ

นายกิตติพงษ์  มุขแก้ว

นางสาวเนตรฤทัย  ใยชิด

นายสมชาย  ท้าวคำมา

นายธวัชชัย รวดเร็ว

นางสาวนิรมล  ถาสิงห์แก้ว

นางสาวรัชนีวรรณ  สร้อยสังวาลย์

นางสาวอำภาพันธ์  ฤทธิ์สนอง

นางสาวฤทัยรัตน์  กุระนัย

นางสาวเยาวลักษณ์  ภักดี

นางสาวการะเกด  สุขชาญชัย

นายฐิตินันท์  ต่อปัญญาเรือง

นางสาวกัญญ์กุลณัช มูลกันทา

นางสาวภัทร์ปรียา ฟูญาติ

นางวารุณี คุณเลิศ
หัวหน้าหน่วยกิจการแพทย์ประจำโรงพยาบาล

นางสาวแอนนา คำเคน

นางสาวจารุวรรณ อนุชาติกิจเจริญ

IMG_1792

นางสาวตวงพร เทพวงศ์

นายสิริชัย ปัญญาเขียว
หัวหน้าหน่วยรักษาศพ

นายอิทธิเดช ปัญญาเขียว

นายบุญธรรม มอรอยอ

นายทรงกลด มะโนรี

นายเอกพจน์  แสงแก้ว