บุคลากรงานบริหารโรงพยาบาล

นางมะลิวรรณ หินทอง
หัวหน้างานบริหารโรงพยาบาล

นางเพลินพิศ ยะสะวุฒิ
หัวหน้าหน่วยเลขานุการโรงพยาบาล

นางสาวเสาวคนธ์ ปุกมณี

นางจิตราภรณ์ เรือนสุข

นางสาวกรรณิการ์ อาวรณ์

นายวรากร เมืองตา

นางสาวจันทิรา ปันชัย

นายอดิศักดิ์ พุทธวงศ์

นายรัฐภูมิ แสนกุย

นายฐิตินันต์ ต่อปัญญาเรือง

นางอรพินท์ ใจพรมมา

นางสาววราภรณ์ ธรรมติน

นางจันทรพร สุภาพร
หัวหน้าหน่วยประสานสิทธิ์

นายอุทัย วรรณก้อน

นายยงยุทธ วงศ์สุวรรณ

นางสาวทัดดาว ผ่องผิว

นายกิตติพงษ์ มุขแก้ว

นายกมล อริยะ

นางเนตรฤทัย ทุนกิจใจ

นางสาวฤทัยรัตน์  กุระนัย

นางสาวรัชนีวรรณ  สร้อยสังวาลย์

ว่าที่ ร.ต.หญิงอำภาพันธ์ ฤทธิ์สนอง

นายธวัชชัย รวดเร็ว

นายสมชาย  ท้าวคำมา

นางสาวเยาวลักษณ์  ภักดี

นางสาวนิรมล  ถาสิงห์แก้ว

นางสาวการะเกด  สุขชาญชัย

นางสาวกัญญ์กุลณัช มูลกันทา

นางสาวภัทร์ปรียา ฟูญาติ

นางสาวอัณณ์ณิชา วุฒิกุล

นางสาวเบญญาภา แก้วกมลรัตน์

นางสาวพัชรา สุวรรณกิจ

นางวารุณี คุณเลิศ
หัวหน้าหน่วยกิจการแพทย์ประจำโรงพยาบาล

นางสาวแอนนา คำเคน

นางสาวจารุวรรณ อนุชาติกิจเจริญ

IMG_1792

นางสาวตวงพร เทพวงศ์

นางสาวกัญญารัตน์ หลวงแดง

นางสาวสรสวรรค์ ศรีระ

นางสาวกมลลักษณ์ วุฒิพงศ์ชัยกิจ

นางสาวกมลลักษณ์ วุฒิพงศ์ชัยกิจ

นายสิริชัย ปัญญาเขียว
หัวหน้าหน่วยรักษาศพ

นายอิทธิเดช ปัญญาเขียว

นายบุญธรรม มอรอยอ

นายทรงกลด มะโนรี

นายเอกพจน์  แสงแก้ว