บุคลากร

นางสาวเสาวลักษณ์ ฟูปินวงค์

หัวหน้าหน่วยควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

email : sawalak.f@cmu.ac.th

นางสาวอมรรัตน์ ฟูเต็มวงศ์
พยาบาล

email : amornrat.f@cmu.ac.th

นายราเชนทร์ ปินตาวงศ์

พยาบาล

email : rachen.p@cmu.ac.th

นางสาววารุณี ตั้งสถาเจริญพร
พยาบาล

email : warunee.ta@cmu.ac.th

นางสาวนภิสา แพ่งประสิทธิ์

พยาบาล

email : napisa.p@cmu.ac.th