หน่วยพัฒนาและฝึกอบรม งานบริหารงานบุคคล

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200

โทร. 0-5393-6213