บุคลากรภายในหน่วยงาน

ผศ.นพ.เศรษฐพงศ์ บุญศรี
รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ณัฐธศิษฏิ์
หัวหน้างานเวชระเบียนและสถิติ
ณัฐธศิษฏิ์ ดีประสิทธิ์ปัญญา
35631
ณัฐธศิษฏิ์
หัวหน้าหน่วยบริการเวชระเบียน (รักษาการ)
ณัฐธศิษฏิ์ ดีประสิทธิ์ปัญญา
35631
นภัสสร
หัวหน้าหน่วยข้อมูลเวชระเบียนและสถิติ
นภัสสร สิงห์ทอง
35664
ฐิติยา พรหมเสนใจ
36537

ชาญชัย ดวงดี
36537

ปรียาพรรณ

หัวหน้าทีม

ปรียาพรรณ กาจีนะ
35636
บุษญามาส

บุษญามาส อ้ายจาง
35636
ฐิติมา

ฐิติมา คำเขียว
35636
มัลลิกา
มัลลิกา หลวงโปธา
35636
หัวหน้าทีม
35638
 

 

 

สมพงษ์

สมพงษ์ อินทะชาติ
35638

 

หัวหน้าทีม
35638
 

 

 

สมพงษ์

สมพงษ์ อินทะชาติ
35638

 

หัวหน้าทีม

35632

กัลยา
กัลยา กุมเพ็ชร
35632
พิศมัย
พิศมัย วิศัทวัฒนา
35632

 

 

วราภรณ์

วราภรณ์ จรุงพันธ์
35640

 

 

วนิดา
วนิดา เกตุวราภรณ์
 35630

 

 

 

จิราภรณ์

จิราภรณ์ มีมนต์
35630

พัชราภรณ์

พัชราภรณ์ ไชยา
35630

รจนา
รจนา สมบุตร
35640

บุษกร

หัวหน้าทีม

บุษกร เกษรบัว
36614
ศรัณย์พร

ศรัณย์พร วานิชพิพัฒน์
35635

จีราพร

จีราพร ปัญญามัง
36614

ธิดาภรณ์

ธิดาภรณ์ การดำริห์
35633

อารี
อารี วงศ์สวย
36614
นฤมล

นฤมล อนุ
35635

ณิชกานต์

ณิชกานต์ ปินตา
35633

วสุนันท์
วสุนันท์ มโนคติธรรม
35633

สิริยาภรณ์ พาที

35665

ดวงกมล ทับบุญ

35665

กัญญรัตน์ มณีพร้าว

35665

วรัญญา เปตานนท์
35665

อารยา มรรคมนตรี

35665

อารีรัตน์ หัวหน้าทีม

อารีรัตน์ กิตติคุณากร

35666

นิรมาลย์

นิรมาลย์ กัณทะวรรณา
35634

ธดากรณ์
ธดากรณ์ จันต๊ะตึง
35634
ระพีพรรณ

ระพีพรรณ ลำนวล
35634