บุคลากรภายในหน่วยงาน

ผศ.นพ.สุรเชษฐ์ วงษ์นิ่ม
รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ณัฐธศิษฏิ์
หัวหน้างานเวชระเบียนและสถิติ
ณัฐธศิษฏิ์ ดีประสิทธิ์ปัญญา
35631
ธดากรณ์
หัวหน้าหน่วยบริการเวชระเบียน 

นางสาว ธดากรณ์ จันต๊ะตึง

โทร. 053-935634

นภัสสร
หัวหน้าหน่วยข้อมูลเวชระเบียนและสถิติ
นภัสสร สิงห์ทอง
โทร. 053-935664

นางสาว  ฐิติยา พรหมเสนใจ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

โทร. 053-935637

E-mail : thitiya.promsenjai@cmu.ac.th

 • รับ-คืน หนังสือเวียน

นาย ชาญชัย ดวงดี

พนักงานบริการทั่วไป

โทร. 053-935637

E-mail : chanchai.d@cmu.ac.th

 • รับ-คืน หนังสือเวียน
ปรียาพรรณนาง ปรียาพรรณ กาจีนะ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

โทร. 053-935636

E-mail : preeyapan.l@cmu.ac.th

 • ลงทะเบียนผู้ป่วยนอก -ผู้ป่วยใน
บุษญามาสนาง บุษญามาส จันทร์ทอง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

โทร. 053-935636

E-mail : budsayamas.a@cmu.ac.th

 • ลงทะเบียนผู้ป่วยนอก -ผู้ป่วยใน
ฐิติมานางสาว ฐิติมา คำเขียว
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
โทร. 053-935636

E-mail : thitima.komkeaw@cmu.ac.th

 • ลงทะเบียนผู้ป่วยนอก -ผู้ป่วยใน
นางสาว ปานชรินทร์ ติดทะ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
โทร. 053-935636

E-mail : parncharin.t@cmu.ac.th

 • ลงทะเบียนผู้ป่วยนอก -ผู้ป่วยใน

พิศมัยนางสาว พิศมัย วิศัทวัฒนา

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

โทร. 053-935632

E-mail : pisamai.wi@cmu.ac.th

 • ตรวจสอบและจัดเตรียมเวชระเบียน

วีรยุทธนาย วีรยุทธ พุทธโส

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

โทร. 053-935638

E-mail : weerayut.p@cmu.ac.th

 • บริการยืม+คืน และจัดเก็บ+ค้นหา

สมพงษ์นาย สมพงษ์ อินทะชาติ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

โทร. 053-935632

E-mail : sompong.in@cmu.ac.th

 • ตรวจสอบและจัดเตรียมเวชระเบียน

อธิวัฒน์นาย อธิวัฒน์ อธิกร

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

โทร. 053-935632

E-mail : atiwat.at@cmu.ac.th

 • ตรวจสอบและจัดเตรียมเวชระเบียน

นาย ชัชชัย เกตุวราภรณ์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

โทร. 053-935632

E-mail : chutchai.ket@cmu.ac.th

 • ตรวจสอบและจัดเตรียมเวชระเบียน

นาย ชวนากร อินทวิชัย

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

โทร. 053-935632

E-mail : –

 • ตรวจสอบและจัดเตรียมเวชระเบียน

ว่าที่ ร.ต.ชลัช คงกะทรัพย์

นักวิชาการเวชสถิติ

โทร. 053-936245

E-mail : chaluch.k@cmu.ac.th

 • โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

เกษิณีนางสาว เกษิณี ชิดสนิท

นักเวชสถิติ

โทร. 053-936611

E-mail : kesinee.c@cmu.ac.th

 • พัฒนาเวชระเบียน

นางสาว สิริรัตน์ พุ่มพูน

นักเวชสถิติ

โทร. 053-936611

E-mail :  sirirat.phum@cmu.ac.th

 • พัฒนาเวชระเบียน

วนิดานาง วนิดา เกตุวราภรณ์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

โทร. 053-935640

E-mail : wanida.k@cmu.ac.th

 • พัฒนาเวชระเบียน

วราภรณ์นาง วราภรณ์ จรุงพันธ์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

โทร. 053-935640

E-mail : warapron.k@cmu.ac.th

 • พัฒนาเวชระเบียน

รจนานาง รจนา สมบุตร

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

โทร. 053-935640

E-mail : rotjana.s@cmu.ac.th

 • พัฒนาเวชระเบียน

จิราภรณ์นางสาว จิราภรณ์ มีมนต์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

โทร. 053-935640

E-mail :  jirapron.meemon@cmu.ac.th

 • พัฒนาเวชระเบียน

พัชราภรณ์นางสาว พัชราภรณ์ ไชยา

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

โทร. 053-935640

E-mail : patcharaporn.chaiya@cmu.ac.th

 • พัฒนาเวชระเบียน

บุษกรนางสาว บุษกร เกษรบัว

นักวิชาการเวชสถิติ

โทร. 053-936614

E-mail : budsakorn.ka@cmu.ac.th

 •  ให้รหัสโรคผู้ป่วยนอก -ผู้ป่วยใน

ศรัณย์พรนาง ศรัณย์พร วานิชพิพัฒน์

นักเวชสถิติ

โทร. 053-935635

E-mail :sarunporn.van@cmu.ac.th

 • ให้รหัสโรคผู้ป่วยนอก -ผู้ป่วยใน

จีรพรนาง จีรพร ปัญญามัง

นักเวชสถิติ

โทร. 053-936614

E-mail : jeeraporn.panya@cmu.ac.th

 • ให้รหัสโรคผู้ป่วยนอก -ผู้ป่วยใน

อารีนาง อารี วงศ์สวย

นักวิชาการเวชสถิติ

โทร. 053-936614

E-mail : aree.wongsuay@cmu.ac.th

 • ให้รหัสโรคผู้ป่วยนอก -ผู้ป่วยใน

นฤมลนางสาว นฤมล อนุ

นักเวชสถิติ

โทร. 053-935635

E-mail : narumol.anu@cmu.ac.th

 • ให้รหัสโรคผู้ป่วยนอก -ผู้ป่วยใน

ธิดาภรณ์นางสาว ธิดาภรณ์ การดำริห์

นักเวชสถิติ

โทร. 053-936614

E-mail : thidaphon.kan@cmu.ac.th

 • ให้รหัสโรคผู้ป่วยนอก -ผู้ป่วยใน

ณิชกานต์นางสาว ณิชกานต์ ปินตา

นักเวชสถิติ

โทร. 053-935633

E-mail : nichakarn.pin@cmu.ac.th

 • ให้รหัสโรคผู้ป่วยนอก -ผู้ป่วยใน

วสุนันท์นางสาว วสุนันท์ มโนคติธรรม

นักเวชสถิติ

โทร. 053-935633

E-mail : wasunan.mano@cmu.ac.th

 • ให้รหัสโรคผู้ป่วยนอก -ผู้ป่วยใน

นางสาว วรัญญา เปตานนท์

นักเวชสถิติ

โทร. 053-935665

E-mail : waranya.pet@cmu.ac.th

 • ให้รหัสโรคผู้ป่วยนอก -ผู้ป่วยใน

นางสาว กัญญรัตน์ มณีพร้าว

นักเวชสถิติ

โทร. 053-935665

E-mail : kanyarat.m@cmu.ac.th

 • ให้รหัสโรคผู้ป่วยนอก -ผู้ป่วยใน

นางสาว สิริยาภรณ์ พาที

นักเวชสถิติ

โทร. 053-935665

E-mail : siriyaporn.pate@cmu.ac.th

 • ให้รหัสโรคผู้ป่วยนอก -ผู้ป่วยใน

นางสาว อารยา มรรคมนตรี

นักเวชสถิติ

โทร. 053-935665

E-mail : araya.mak@cmu.ac.th

 • ให้รหัสโรคผู้ป่วยนอก -ผู้ป่วยใน

นางสาว โยษิตา สุขวงกฎ

นักเวชสถิติ

โทร. 053-936611

E-mail : yosita.suk@cmu.ac.th

 • ให้รหัสโรคผู้ป่วยนอก -ผู้ป่วยใน

อารีรัตน์ นางสาว อารีรัตน์ กิตติคุณากร

นักวิชาการเวชสถิติ

โทร. 053-935666

E-mail : areerat.k@cmu.ac.th

 •  สถิติ

นิรมาลย์นาง นิรมาลย์ กัณทะวรรณา

นักเวชสถิติ

โทร. 053-935634

E-mail : niramal.kan@cmu.ac.th

 • สถิติ

ระพีพรรณนางสาว ระพีพรรณ ลำนวล

นักเวชสถิติ

โทร. 053-935634

E-mail : rapeephan.lumnaul@cmu.ac.th

 • สถิติ