อัตราความสมบูรณ์ แบบฟอร์ม Anaesthetic record ของภาควิชาวิสัญญีวิทยา