ผลงาน MV ถูๆ บิดๆ พิชิตไวรัส [covid-19] โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ผลงาน MV ถูๆ บิดๆ พิชิตไวรัส [covid-19] โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา (MTEC) ร่วมกับ คลินิก 108 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

MV ถูๆ บิดๆ พิชิตไวรัส [covid-19] โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

MTEC