ผลงาน Mystic of Fibromyalgia: Individualized Pain Management

ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา (MTEC: Medical Technology Education Center) ได้รับโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานวิดีโอการสอนเรื่อง “Mystic of Fibromyalgia: Individualized Pain Management” with Passakorn Sawaddiruk, M.D., Ph.D.

โดยวิดีโอนี้ถูกตัดต่อ เพื่อนำเสนอเพียงบางส่วนของเนื้อหาบทเรียนเท่านั้น

ถ่ายทำ
นายทวีศักดิ์  จิณะเสน
กฤตภาส นันธิ

ลำดับภาพ (ตัดต่อ)
นายทวีศักดิ์  จิณะเสน

ผู้ติดต่อประสานงาน
นายทวีศักดิ์  จิณะเสน

ควบคุมการผลิต
นายอรรถพร ถาน้อย

MTEC