ตามรอยคุณค่าแห่งประสบการณ์ ฝ่ายการพยาบาล ปี 2565

กำหนดการอบรม  วันที่ 9 สิงหาคม 2565

09.00 – 09.15 น. ลงทะเบียน พร้อมรับอาหารว่างและเครื่องดื่ม
09.15 – 09.30 น. พิธีเปิดโดย รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
09.30 -12.00 น. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ตามรอยคุณค่าแห่งประสบการณ์” โดยวิทยากร 7 ท่าน คือ

  1. ดร. หรรษา เทียนทอง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
  2. นางศรีเวียง ชุ่มปัน หัวหน้างานผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชฯ
  3. นางกรุณา จิตการุณ หัวหน้างานผู้ป่วยศัลยศาสตร์
  4. นางสาววัฒนาวรรณ บุญกุณะ หัวหน้างานผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์
  5. นางสาวโสมวดี กล่อมสังข์ หัวหน้างานวิชาการและพัฒนาทางการพยาบาล
  6. นางเบญญาภา ชีวะเกตุ ผู้ตรวจการงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษเฉพาะทาง
  7. นางสาวสุดครอง รินจ้อย ผู้ตรวจการงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์