ฝ่ายการพยาบาล ให้บริการพยาบาล ตามประเภทของผู้ป่วย จำนวน 12 งานการพยาบาล

งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น (Operating theater and recovery room nursing division)

โครงสร้างและลักษณะงาน

   • การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น  เป็นหน่วยงานหนึ่งของฝ่ายการพยาบาล
    โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   • ให้บริการผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดทุกระบบของร่างกายและตรวจเพื่อการวินิจฉัย
   • ประกอบด้วย หน่วยผ่าตัด 6 หน่วย  หน่วยเครื่องมือผ่าตัด 1 หน่วย     หอผู้ป่วยพักฟื้น 1 หอผู้ป่วย  หน่วยรับ-ส่ง 1 หน่วย
   • มีจำนวนห้องผ่าตัด 24 ห้อง ห้องผ่าตัดและตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ  1ห้อง ศูนย์สลายนิ่ว 1 ห้อง
   • มีจำนวนผู้ป่วยผ่าตัดโดยเฉลี่ย 67 คน/วัน  จำนวนผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่เข้ามาอยู่ในหอผู้ป่วยพักฟื้นจำนวนทั้งหมดเฉลี่ย  50 คน/วัน
   • จำนวนเตียงผ่าตัด 24 เตียง จำนวนเตียงในหอผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด 22 เตียง
   • จำนวนสถิติผ่าตัดประมาณเดือนละ 1500 ราย
   • ชนิดการผ่าตัด (เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย  ดังนี้)
    1. ผ่าตัดศัลยกรรม                   
    2. ผ่าตัดจักษุ                             
    3. ผ่าตัดกระดูก  กล้ามเนื้อเอ็น และข้อ              
    4. ผ่าตัดโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์

website : https://w2.med.cmu.ac.th/nor/

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ (Surgical nursing division)

 • ให้การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดระบบต่างๆของร่างกาย
  โดยแยกสายการดูแลผู้ป่วยออกเป็น 12 สาย  ดังนี้ 

    1. การพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร (GI)
    2. การพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง (plastic)
    3. การพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ระบบทางเดินน้ำดี ตับ และตับอ่อน(HBP)
    4. การพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ (URO)
    5. การพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ เต้านม (HBP)
    6. การพยาบาลผู้ป่วยประสาทศัลยศาสตร์(NEURO)
    7. การพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก (CHEST)
    8. การพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์หัวใจ ทรวงอก และ หลอดเลือด (CVT)
    9. การพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์โรคหลอดเลือด (VASCULAR)
    10. การพยาบาลผู้ป่วยกุมารศัลยศาสตร์ (PED)
    11. การพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ (TRAUMA)
    12. การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม(Intensive care)

  จำนวนเตียง  250 เตียงแบ่งออกเป็น 16 หอผู้ป่วย ได้แก่

 • ♦  หอผู้ป่วยสามัญ    8 หอผู้ป่วย♦  หอผู้ป่วยวิกฤต     3 หอผู้ป่วย♦  หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต 5 หอผู้ป่วย

website : https://w2.med.cmu.ac.th/nsurg/

งานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ (Orthopedic nursing division)

 • รับผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพหรือมีความผิดปกติของระบบโครงร่าง
  ซึ่งรวมถึงกระดูกกล้ามเนื้อ เอ็น และเส้นประสาท
  ประกอบด้วย 9 หน่วยงาน (9 หอผู้ป่วยสามัญ )

Website : https://w2.med.cmu.ac.th/northo/

งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetric and gynecological nursing division)

 • รับหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดทั้งที่ปกติและผิดปกติ
  หญิงที่มีพยาธิสภาพความผิดปกติของระบบอวัยวะสืบพันธุ์
  รับตรวจฉุกเฉินทางสูติ-นรีเวชวิทยา
  รับตรวจหญิงมีครรภ์โดยใช้เครื่องมือพิเศษ รักษาผู้ป่วยที่มีบุตรยาก
  ประกอบด้วย 14 หน่วยงาน ( 7 หน่วย 7 หอผู้ป่วยสามัญ )

Website : https://w2.med.cmu.ac.th/nob/

งานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป จิตเวช จักษุ โสต นาสิก ลาริงซ์ (General, psychiatric and EENT nursing division)

 • รับผู้ป่วยทุกเพศ ทุกวัย และพระภิกษุสงฆ์
  ได้แก่ผู้ป่วยฟื้นฟูสภาพ ผู้ป่วยจิตเวช
  ผู้ป่วยทางตา หู คอ จมูก ผู้ป่วยมะเร็ง
  นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ป่วยหลังคลอด
  ผู้ป่วยผ่าตัดทางสูติ-นรีเวชวิทยา ผู้ป่วยรังสีรักษา
  ประกอบด้วย 12 หน่วยงาน (7 หอผู้ป่วยสามัญ 3 หอผู้ป่วยกึ่งพิเศษ 2 หอผู้ป่วยพิเศษ)

Website : https://w2.med.cmu.ac.th/ngen/

งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ (Medical nursing division)

 • งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ (medical nursing section)
  รับผู้ป่วยทั้งเพศชาย – หญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
  ที่รักษาด้วยการให้ยา ในทุกโรค ทุกระบบ
  และผู้ป่วยที่ต้องทำหัตถการพิเศษต่าง ๆ เพื่อการรักษา
  และการวินิจฉัยทางการแพทย์ เช่น การใส่สายสวนหัวใจ
  ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ และการล้างไตด้วยเครื่องไตเทียม เป็นต้น
  ประกอบด้วย 23 หน่วยงาน (19 หอผู้ป่วย 4 หน่วยงาน )

Website : https://w2.med.cmu.ac.th/nintmed/

งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ (Pediatric nursing division)

 • รับผู้ป่วยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี ที่รักษาทางยา
  รวมทั้งผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ และผ่าตัดอื่นๆ บางโรค
  ประกอบด้วย 12 หน่วยงาน (11 หอผู้ป่วยสามัญ 1 หน่วย )

Website : https://w2.med.cmu.ac.th/nped/

งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษทั่วไป (Private nursing division)

 • ประกอบด้วย 8 หน่วยงาน ( 8 หอผู้ป่วยพิเศษ )หอผู้ป่วยพิเศษ1 รับผู้ป่วยอายุรกรรม อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
  หอผู้ป่วยพิเศษ2 รับผู้ป่วยศัลยกรรม
  หอผู้ป่วยพิเศษ3รับผู้ป่วยโรคตา หู คอ จมูก , ศัลยกรรม
  หอผู้ป่วยพิเศษ4 รับผู้ป่วยอายุรกรรมอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป,ผู้ป่วยสูติ-นรีเวช, ผู้ป่วยศัลยกรรม
  หอผู้ป่วยพิเศษ5 รับผู้ป่วยเด็ก อายุระหว่าง 1-14 ปี , ศัลยกรรมเด็ก , สูติ-นรีเวช
  หอผู้ป่วยพิเศษ6 รับดูแลหญิงตั้งครรภ์ มารดาหลังคลอดและผู้ป่วยทางนรีเวช , ออร์โทปิดิกส์
  หอผู้ป่วยพิเศษ7 รับผู้ป่วยศัลยกรรม
  หอผู้ป่วยพิเศษ8 รับผู้ป่วยออร์โทปิดิกส์
  ในแต่ละหอผู้ป่วยมีห้องให้เลือกได้หลายประเภท ได้แก่ ห้องเดอร์ลุกซ์ ห้องพิเศษปรับอากาศ มีตู้เย็น ทีวี ห้องพิเศษปรับอากาศ ห้องพิเศษพัดลม ห้องพิเศษชนิดรวม

Website : https://w2.med.cmu.ac.th/ngenprivate/

งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษเฉพาะทาง (Specialty private nursing division )

รับดูแลผู้ป่วยโรคทาง อายุรกรรม ศัลยกรรม ตา หู คอ จมูก และ ออร์โธปิดิกส์

Website : https://w2.med.cmu.ac.th/nis/pris/

งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน (Outpatient and emergency nursing division)

 • รับตรวจรักษาผู้ป่วยทุกประเภท ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
  รวมทั้งผู้ป่วยประกันสังคม ผู้ป่วยผ่าตัดเล็กที่ใช้ยาชาเฉพาะที่
  รับผู้ป่วยจากหน่วยตรวจต่างๆ ไว้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง
  ประกอบด้วย 11 หน่วยตรวจ 1 หอผู้ป่วย

Website : https://w2.med.cmu.ac.th/opd/

งานวิชาการและพัฒนาทางการพยาบาล (Academic Service and Nursing development division )

  • มีหน้าที่หลักในการพัฒนาความรู้ และทักษะ การปฏิบัติการพยาบาล แก่เจ้าหน้าที่พยาบาล ในฝ่ายการพยาบาล   ตลอดจนให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน ประกอบไปด้วยหน่วยงานที่เทียบเท่าหอผู้ป่วย 6 หน่วยงาน

หน่วยพัฒนาและฝีกอบรมทางการพยาบาล
หน่วยวิจัยทางการพยาบาล
หน่วยประกันคุณภาพทางการพยาบาล
หน่วยควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

สำนักงานผู้จัดการรายกรณีด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
หน่วยสารสนเทศทางการพยาบาล

Website งานวิชาการและพัฒนาทางการพยาบาล