Unstoppable NSO OKRs

📣📣ขอเชิญส่งผลงานมหกรรมคุณภาพฝ่ายการพยาบาล ประจำปี 2566 Unstoppable NSO OKRs
จัดขึ้นในวันที่ 21 สิงหาคม 2566
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    📍ตรวจสอบรายชื่อได้ทาง Link     –>  https://w2.med.cmu.ac.th/nd/nso/nso_qa/cklist.php