ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม

การฝึกอบรมหลักสูตร ฝึกอบรมระยะสั้น

สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด หลักสูตร 1 เดือน

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ตารางการฝึกอบรมหลักสูตร ฝึกอบรมระยะสั้น

สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด หลักสูตร 1 เดือน

ภาคทฤษฎี                  วันที่ 29 เมษายน 2567 – 13 พฤษภาคม 2567   เวลา 08.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ฝึกในห้องปฏิบัติการ      วันที่ 14 – 17 พฤษภาคม 2567                      เวลา 08.00-17.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาคปฏิบัติ                  วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 25 กรกฎาคม 2567  เวลา 08.00-16.00 น.

ณ หอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

 

ตารางการอบรม

 

 

ผู้เข้ารับฟังการอบรม:

พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติการพยาบาลมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

  • ฝ่ายการพยาบาล  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จำนวน 44 คน
  • โรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั่วไปจำนวน 36 คน

 

รับสมัคร 20 กุมภาพันธ์ – 22 เมษายน 2567

ค่าใช้จ่าย ราคา 25,000 บาท

โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 421-169924-8

ชื่อบัญชีนางผ่องพรรณ วงค์ไพบูลย์ และ / หรือ นายกำจัด ปวนใฝ