คู่มือ/แนวปฏิบัติสำหรับ Adm Sup

คู่มือ/แนวปฏิบัติสำหรับ Adm Sup

 

เอกสารและแบบฟอร์มสำหรับดาว์นโหลด
1. ประกาศนโยบายเรื่องการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการบริหารนอกเวลา
2. ไฟล์นำเสนอนโยบายเรื่องการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการบริหารนอกเวลา
3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นผู้ตรวจการบริหารเวรบ่าย
4.แผนอุบัติภัยหมู่ Trauma & Non-Trauma
5.แนวปฏิบัติการรับผู้ป่วย VIP
6.แผนถวายการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2567 ***(ปรับปรุง 24 มกราคม พ.ศ. 2567)
7.นโยบายไกล่เกลี่ย
8.ไฟล์นำเสนอปฐมนิเทศหัวหน้าหอ/หัวหน้าหน่วย
9.แนวทางปฎิบัติเมื่อได้รับอุบัติเหตุสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งจากการปฎิบัติงาน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
10.แนวทางปฏิบัติของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์เมื่อได้รับอุบัติเหตุส ัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งจากการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
11.ผังงานแสดงกระบวนการรับผู้ป่วยเข้า Admitted หอผู้ป่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์
12.ประกาศการขอใช้รถพยาบาลส่งต่อนอกเวลาราชการ สำหรับผู้ตรวจการบริหาร
13.สำรองห้องพิเศษสำหรับ สายตรงคณะแพทยศาสตร์ /ห้องสำรองคณบดี/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้ป่วย VIP/ผู้มีอุปการะคุณ