COVID-19

 

 

การปฏิบัติตัวสําหรับบุคลากรทางการแพทย์หลังสัมผัสผู้ป่วย COVID-19 ในโรงพยาบาล หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยง
เฉพาะกรณีที่”ไม่มีอาการผิดปกติ”ตลอดช่วง SQ และ SM

ถ้ากรอกข้อมูลก่อนวันที่ 16 เมษายน
* Swab วันที่ทราบว่ามี index case (ผู้ป่วย)
* Self quarantine จนครบ 10 วัน นับจากวันสุดท้ายที่สัมผัสผู้ป่วยหรือออกจากพื้นที่เสี่ยง และ ไม่ swab ซ้ำ
* กลับมาทํางาน โดยให้ self monitoring อย่างเคร่งครัด และลงข้อมูลใน CMU self health check ทุกวัน เพื่อรายงานอาการ จนครบ 14 วัน หลังสัมผัสผู้ป่วย หรือ ออกจากพื้นที่เสี่ยงวันสุดท้าย
* การนับวัน ให้นับวันที่สัมผัสหรือวันที่ออกจากพื้นที่เสี่ยงเป็น Day 0

ถ้ากรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน เป็นต้นไป
* Swab วันที่ทราบว่ามี index Case (ผู้ป่วย) (Day 0-3) และทําซ้ำอีกครั้งที่ Day 5-7 หลังสัมผัสผู้ป่วยหรือออกจากพื้นที่เสี่ยง
* ให้ self quarantine อย่างน้อย 7 วัน นับจากวันสุดท้ายที่สัมผัสผู้ป่วยหรือออกจากพื้นที่เสี่ยง “และ” เมื่อผลตรวจของ Day 5-7 รายงานว่า “ไม่พบเชื้อ” จึงจะสามารถกลับมาปฏิบัติงานได้
* เมื่อกลับมาทํางาน ให้ self monitoring อย่างเคร่งครัด และลงข้อมูล ใน CMU self health check ทุกวัน เพื่อรายงานอาการ จนครบ 14 วันหลังสัมผัสผู้ป่วย หรือออกจากพื้นที่เสี่ยงวันสุดท้าย
* การนับวัน ให้นับวันที่สัมผัสหรือวันที่ออกจากพื้นที่เสี่ยงเป็น Day 0

หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ท้องเสีย/ถ่ายเหลว ผื่นตามร่างกาย อย่างใดอย่างหนึ่ง
ให้ติดต่อเบอร์ 053-935714 และ 053-935724 ในเวลาราชการ หรือ 093-631535 นอกเวลาราชการ (8.00-22.00น)

 

 

-คู่มือการปฎิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 3

-คู่มือและแนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2563

-แนวทางปฎิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยใน(IPD) ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

-ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง แนวทางปฎิบัติตามมาตรการผ่อนปรนเพื่อทำหัตถการและการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

– คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1 (สีขาว)
กระทรวงสาธารณสุข  ฉบับวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 

– แนวทางการเฝ้าระวังและคัดกรองผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ/ต่างจังหวัดเข้าจังหวัดเชียงใหม่
(ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่)
   12 พฤษภาคม 2563 

 

– ประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน    วันที่ 25 มีนาคม 2563

อ่านพรก.ฉุกเฉิน  ข้อกำหนด และคำสั่ง ทั้งหมดได้ที่นี่ 

  1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/069/T_0001.PDF
  2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/069/T_0002.PDF
  3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/069/T_0004.PDF
  4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/069/T_0010.PDF
  5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/069/T_0006.PDF

แนวทางการตรวจคัดกรอง RT-PCR สำหรับโรค COVID-19 ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดในโรงพยาบาล ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค COVID-19    8  พฤษภาคม 2563 

แบบคัดกรองความเสี่ยงเพื่อประเมินผู้ป่วย  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    8  พฤษภาคม 2563 

แนวทางการผ่าตัดผู้ป่วย COVID-19 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค COVID-19   8  พฤษภาคม 2563 

ประกาศปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19   คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่   2 พฤษภาคม 2563 

มาตรการสำหรับการกลับมาเปิดธุรกิจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  COVID-19) ของจังหวัดเชียงใหม่    ฉบับที่ 1     29 เมษายน 2563  

ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรือง หอผู้ป่วย ห้องตรวจ หน่วยตรวจที่ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโรค COVID-19    28 เมษายน 2563 

แนวทางการจำหน่ายผู้ป่วยยืนยันและ PUI ออกจากโรงพยาบาล  สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่  เมษายน 2563  

ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการใช้หน้ากาก N95 ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค COVID-19  21 เมษายน 2563  

แนวทางการดูแลและส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    20 เมษายน 2563  

ประกาศ รพ. เรื่อง แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค COVID-19    15 เมษายน 2563 

ประกาศ รพ. เรื่อง แนวทางการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 (โรค COVID-19) ณ ห้องปฏิบัติการกลาง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค COVID-19 15 เมษายน 2563 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (Work From Home) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการป้องกันสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน PM 2.5 ฉบับที่ 2  7 เมษายน 2563 

บริการที่พักสำหรับทีมบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยเข้าข่ายหรือยืนยัน COVID-19 และการคัดกรองผู้เข้าพัก  7 เมษายน 2563 

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่องแนวปฎิบัติเกี่ยวกับหมวกพยาบาลตามเครื่องแบบชุดปฎิบัติงานของพยาบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

รวมกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ คำสั่ง และหนังสือของส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19

1. มติคณะรัฐมนตรี (17 ไฟล์)
2. ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน คำสั่งและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (6 ไฟล์)
3. หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (3 ไฟล์)
4. หนังสือคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ (1 ไฟล์)
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย (18 ไฟล์)
6. หนังสือกระทรวงสาธารณสุข อันประกอบด้วยกฎหมาย ประกาศ มาตรการ และรายงานสถานการณ์ (22 ไฟล์)
7. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (19 ไฟล์)
8. หนังสือ กจ. กทจ. ก.อบต. (1 ไฟล์)
9. หนังสือกรมการปกครอง (5 ไฟล์)
10. หนังสือกรมบัญชีกลาง (1 ไฟล์)
11. หนังสือสำนักงาน ก.พ. (1 ไฟล์)
12. หนังสือคณะกรรมการพัสดุ (คณกรรมการ กวพ.) (2 ไฟล์)

Link : https://drive.google.com/drive/folders/1c6-O82Pobh-HNUcJ4IjbAtszEejK0VxV

 

แนวปฎิบัติสำหรับบุคลากร สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ลงทะเบียนจิตอาสาจุดคัดกรอง COVID-19

 

แนวทางการปฎิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง