การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยวิกฤต Covid-19 ของหอผู้ป่วยโรคปอด