เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้

ครั้งที่ 1.

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.15-16.00 น.
ผ่านระบบปฏิบัติการ ZOOM

ณ ห้องเรียน Nursing Learning Center
ฝ่ายการพยาบาล ชั้น 8 อาคารสุจิณโณ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 11-13 มกราคม 2566 เวลา 08.00-16.00 น.
สถานที่ ณ ห้องประชุมขั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และ ผ่านระบบปฏิบัติการ Zoom

ระยะเวลาการศึกษาและสถานที่ฝึกปฏิบัติ
ระยะเวลาการศึกษา 18 สัปดาห์ (20 หน่วยกิต)
ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 – 4 มิถุนายน 2566

เวลาฝึกอบรม จัดอบรมทั้งหมด 3 รุ่น

รุ่นที่ 1: วันที่ 17-20 มกราคม 2566

รุ่นที่ 2 : วันที่ 14–17 กุมภาพันธ์ 2566

รุ่นที่ 3 : วันที่ 14-17 มีนาคม 2566

รับสมัคร: วันที่ 20 ตุลาคม 2565 – 20 ธันวาคม 2565

เปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 2
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 – 30 มิถุนายน 2566

Advanced cardiovascular life support (ACLS) for nurse

รุ่นที่ 1 : วันที่ 11 – 14 มกราคม 2565
รุ่นที่ 2 : วันที่ 1 – 4 กุมภาพันธ์ 2565
รุ่นที่ 3 : วันที่ 8 – 11 มีนาคม 2565

Program of Nursing Specialty in Neonatal Critical Care Nurse Practitioner
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 5
(Program of Nurse Specialty in Emergency Nurse Practitioner)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 พฤษภาคม 2564

 

Now & Future :Transforming Nursing Care Delivery System
(2019 MED CMU 60th Anniversary)

วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2562

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4
(Program of Nurse Specialty in Emergency Nurse Practitioner)
1 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 พฤษภาคม 2563

 

ความก้าวหน้า:
เครือข่ายและการจัดการดูแลแผล และออสโตมี 2563” ครั้งที่ 4

13-14 กุมภาพันธ์ 2563

ACLS for Nurse “ Guideline 2015
รุ่นที่1 : วันที่ 25 – 28 กุมภาพันธ์ 2563
รุ่นที่2 : วันที่ 10 -13 มีนาคม 2563