ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ร่วมกับภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 3

(Program of Nursing Specialty in Neonatal Critical Care Nurse Practitioner: NNP-3)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

 

โครงสร้างหลักสูตรและระยะเวลาอบรม

ระยะเวลาฝึกอบรม 18 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 28 มิถุนายน 2567

จำนวนหน่วยกิต 17 หน่วยกิต ประกอบด้วย

– ภาคทฤษฎี 11 หน่วยกิต: โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

– ภาคปฏิบัติ 6 หน่วยกิต: โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

จำนวนผู้เข้าอบรม        รุ่นที่ 3: พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 21 คน

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
1. ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง จากสภาการพยาบาล
2. มีประสบการณ์ในการพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤตไม่ต่ำกว่า 1 ปี
3. ได้รับและ/หรือมีภูมิคุ้มกัน โรคอีสุกอีใส คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก คางทูม หัด หัดเยอรมัน
4. รายงานผลภาพถ่ายรังสีทรวงอกปกติไม่เกิน 2 เดือน
5. มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและฝึกปฏิบัติ
6. ผ่านการตรวจคัดกรองเชื้อ โควิด-19 (ATK 3 วัน)
7. เป็นผู้เข้ารับการอบรมที่มีคุณสมบัติที่คณะกรรมการพิจารณา

การประเมินผล
ภาคทฤษฎี: ประเมินผลจากการบรรยาย สาธิต สอบข้อเขียน
ภาคปฏิบัติ: ประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติงาน การทำรายงาน การศึกษาผู้ป่วยเฉพาะราย การนำเสนองานการสำเร็จการศึกษา
1. ผู้เข้าอบรมจะต้องมีระยะเวลาในการศึกษาอบรมภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และมีระยะเวลาของการฝึกปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 342 ชั่วโมง
2. ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมต้องได้เกรดเฉลี่ยทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00 และเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 ตามระเบียบการวัดผลและประเมินผลตามเกณฑ์ของ

สภาการพยาบาล
ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ
1. ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาการพยาบาลศาสตร์ (CNEU) จำนวน 50 หน่วยกิต
2. ประกาศนียบัตรการผ่านการอบรม S.T.A.B.L.E Program
3. หนังสือรับรองการผ่านการอบรม การช่วยฟื้นคืนชีพในทารกแรกเกิด (NCPR)

ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการอบรม

ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร: วันที่ 20 ตุลาคม 2566 – 10 ธันวาคม 2566

1) สมัครได้ที่  https://cmu.to/RNNP3 และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

2) ชำระค่าสมัครสอบ คนละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) โดยโอนเข้าบัญชี

3) ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครสอบ ได้ที่

หลักฐานประกอบการสมัครสอบ

1) ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

2) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนา  จำนวน 1 ชุด

4) สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อมเซ็นรับรองสำเนา (ถ้ามี)  จำนวน 1 ชุด

5) สำเนาปริญญาบัตรทางการพยาบาล พร้อมเซ็นรับรองสำเนา  จำนวน 1 ชุด

6) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ชั้น 1 (ยังไม่หมดอายุตลอดระยะเวลาการอบรม) พร้อมเซ็นรับรองสำเนา  จำนวน 1 ชุด

7) หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาขั้นต้น  จำนวน1 ชุด

8) หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท พร้อมเซ็นรับรอง  จำนวน 1 ชุด

(ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ที่ https://cmu.to/NNP3

การสอบคัดเลือก

สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ วันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. (ผ่านระบบ online zoom)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ที่ https://cmu.to/NNP3

ชำระเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรม

วันที่ 29 ธันวาคม 2566 –  25 มกราคม 2567

สำหรับผู้ผ่านคัดเลือกเข้ารับการอบรมตามประกาศ ให้ชำระค่าลงทะเบียน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) โดยโอนเข้าบัญชี

*** (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี)ถ้าเกินระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ***

การเปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 3

1) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 – 28 มิถุนายน 2567

2) ข้อควรปฏิบัติการเข้าฝึกอบรม

– หนังสือส่งตัวอนุมัติให้ลาฝึกอบรมจากต้นสังกัด

– การแต่งกายระหว่างฝึกอบรม

ภาคทฤษฎี: แต่งกายสุภาพ (สุภาพสตรีไม่สวมกางเกง)

ภาคปฏิบัติ: ใช้แบบฟอร์มพยาบาลสีขาวของต้นสังกัด

*** หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล ***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณรัตนา เฮงสุวรรณ เบอร์โทร 089-6340912
Email: rattana.heng57@gmail.com