Font Size

Cpanel

HPH

แผนงานคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและอาชีวอนามัย งานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไปฯ ปี 2556

กิจกรรม

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

1. ประชุมกรรมการทุก 3 เดือน (อังคารที่ 3)

15 ..

 

19 มี..

 

 

 

16 ..

 

 

15..

 

 

2. ส่งผลลัพธ์เชิงสัมฤทธิ์การให้บริการสุขศึกษาทุก 3 เดือน

/

 

 

/

 

 

/

 

 

/

 

 

3. จัดบอร์ดวิชาการเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ป่วย / ญาติ / ผู้สนใจทุกเดือน

/

 

 

/

 

 

/

 

 

/

 

 

4. ร่วมจัดบอร์ดวิชาการในโอกาสพิเศษต่าง ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   เผยแพร่/รณรงค์ความรู้การส่งเสริมสุขภาพแก่บุคลากร/ทุกเดือน

จิตเวช1

จิตเวช1

จักษุ1

จักษุ2

โสต1

โสต2

รังสี

สงฆ์

ฟื้นฟู

จิตเวช1

จิตเวช2

จักษุ1

6.   ร่วมอบรมความรู้/กิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพของงาน/ฝ่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปทางวิทยุ(โครงการรู้รักษ์สุขภาพกับพยาบาลสวนดอก)

 

 

30 มี.ค.สงฆ์

6 เม.ย.

จิตเวช1

 

 

 

17 ส.ค.

จิตเวช2 24 ส.ค.รังสี

 

 

 

 

9.   จัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

 

 

 

3 เม.ย.

 

 

 

 

 

 

 

 

10   รายงานอุบัติการณ์การบาดเจ็บจากการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. รวบรวมรายชื่อตามความเสี่ยง, ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงและแก้ไขปัญหาสุขภาพตามปัญหาที่พบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.   สำรวจความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยในหน่วยงานและแก้ไขปัญหาตามความเสี่ยงที่สำรวจพบ

 

 

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

13. ฉีดวัคซีนที่ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. โครงการ HUG (Health unit guidance) 1 โครงการ

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

15. สรุปผลงานประจำปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/