หน้าแรก งานวิจัยด้านการพยาบาล งานพัฒนาคุณภาพ งานบริหารทางการพยาบาล  
 
การนำเสนอผลงานระดับนานาชาติของบุคลากรทางการพยาบาลแสดง 10 รายการล่าสุด

ภาพ รายละเอียด


 
 
ผู้นำเสนอหลัก : ไกรวรร กาพันธ์
การประชุม : CMU Quality Fair ครั้งที่ 4 ปี 2566
หัวข้อ Poster presentation: IV care...We care
สถานที่ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึง 17 พฤศจิกายน 2566


 
 
ผู้นำเสนอหลัก : ภานุพงศ์ ศรีทิพย์
การประชุม : การประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561
หัวข้อ รางวัล Poster Presentation ดีเด่น "อุบัติการณ์ ลักษณะ และช่วงเวลาการเกิดภาาวะแทรกซ้อนบริเวณหลอดเลือดแดงใหญ๋ส่วนปลาย
สถานที่ โรงแรมคุ้มภูคำ จ. เชียงใหม่
วันที่ 18 ตุลาคม 2566 ถึง 19 ตุลาคม 2561


 
 
ผู้นำเสนอหลัก : ไกรวรร กาพันธ์
การประชุม : CMU KM Day 2023
หัวข้อ Poster presentation: หมุนเกลียวความรู้การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย
สถานที่ สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 8 กันยายน 2566 ถึง 8 กันยายน 2566


 
 
ผู้นำเสนอหลัก : ขวัญหทัย กัณทะโรจน์
การประชุม : งานมหกรรมคุณภาพฝ่ายการพยาบาล ประจำปี 2566 Unstoppable OKRs ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566
หัวข้อ นำเสนอผลงานในรูปแบบ E-Poster เรื่อง “ผลการเตรียมความพร้อมในการรับทารกที่เกิดจากมารดาที่สงสัยหรือได้รับการวินิจฉัยการติดเชื้อ COVID-19” ใน
สถานที่ E-Poster
วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ถึง 22 สิงหาคม 2566


 
 
ผู้นำเสนอหลัก : ไกรวรร กาพันธ์
การประชุม : Unstoppable NSO OKRs & NSO CMU AWARD 2023
หัวข้อ Synergy for Trustworthy IV CARE (รางวัล The Winner ด้าน RM)
สถานที่ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ถึง 21 สิงหาคม 2566


 
 
ผู้นำเสนอหลัก : อัศรียา ชุมะโชติ
การประชุม : 23nd HA National Forum "Synergy for Safety and Well-being:ผนึกกำลังเพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะ"
หัวข้อ Good Nutrition for Good Health@ OPD RT
สถานที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ถึง 7 กรกฎาคม 2566


 
 
ผู้นำเสนอหลัก : นภาพร วงศ์ปี
การประชุม : การประชุมวิชาการฟื้นฟูเวชปฏิบัติทางตา ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 "The Annual General Meeting 2023 and The 18th Conference of the Ophthalmic Nurses Practitioner Association of Thailand"
หัวข้อ พยาบาลตากับการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลในยุคการเปลี่ยนแปลง (Eye Nurses and Nursing Innovation Development in the Changing Era)
สถานที่ โรงแรมทีเค. พาเลซ & คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ถึง 13 พฤษภาคม 2566


 
 
ผู้นำเสนอหลัก : นันทกา คำแก้ว
การประชุม : งานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล
หัวข้อ ผลของการใช้ Arthroplasty Passport ในการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม ที่ห้องตรวจกระดูกและข้อ 12-13 ธันวาคม 2561
สถานที่ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.
วันที่ 17 เมษายน 2566 ถึง 17 เมษายน 2566


 
 
ผู้นำเสนอหลัก : ทัชณภรณ์ เมืองปัน
การประชุม : Med cmu quality fair ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565
หัวข้อ Speak up & Speak us with Identification error
สถานที่ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
วันที่ 17 เมษายน 2566 ถึง 18 เมษายน 2566


 
 
ผู้นำเสนอหลัก : ปริญญา พู่ประเสริฐศักดิ์
การประชุม : ได้รับคัดเลือกเป้นบุคลากรต้นแบบCQIT Star Award ประจำปี 2565
หัวข้อ งานผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน
สถานที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 12 เมษายน 2566 ถึง 12 เมษายน 2566

[ มีผู้ที่อ่านหน้านี้จำนวน 4706  ครั้ง ]
ตั้งแต่ 5 มีนาคม 2556