หน้าแรก งานวิจัยด้านการพยาบาล งานพัฒนาคุณภาพ งานบริหารทางการพยาบาล  
    
ภาพ รายละเอียด


 
 ผู้นำเสนอหลัก : หรรษา เทียนทอง
ผู้นำเสนอร่วม1 : สมบูรณ์ เงาส่อง
การประชุม : การประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นการประชุมเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Hospice Palliative Care Network) ที่ประกอบด้วยประเทศสมาชิกมากมายในสองภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยเราก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่าย สำหรับการประชุมครั้ง
หัวข้อ การประชุมเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Hospice Palliative Care Network)
สถานที่ Taipei International Convention Centre (TICC) เมืองไทเปประเทศไต้หวัน
วันที่ 30 เมษายน 2558 ถึง 3 พฤษภาคม 2558


 
 ผู้นำเสนอหลัก : ประไพ อินทรทัศน์
การประชุม : 10th Asia-pacific Hospice Conference 2013
หัวข้อ Suandok Palliative Care Volunteer Project
สถานที่ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอก คอนเวนชั่น เซนเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพมหานคร
วันที่ 11 ตุลาคม 2556 ถึง 13 ตุลาคม 2556


 
 ผู้นำเสนอหลัก : อัญชัญ ศรีอุปโย
การประชุม : 10th Asia-pacific Hospice Conference 2013
หัวข้อ The Humanity of Health Care: a Health Service System with Human Heart
สถานที่ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอก คอนเวนชั่น เซนเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพมหานคร
วันที่ 11 ตุลาคม 2556 ถึง 13 ตุลาคม 2556


 
 ผู้นำเสนอหลัก : อัมภวรรณ์ ใจเปี้ย
การประชุม : 10th Asia-pacific Hospice Conference 2013
หัวข้อ Advance Care Planning for the Peaceful Death of a Dutch Patient at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital
สถานที่ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอก คอนเวนชั่น เซนเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพมหานคร
วันที่ 11 ตุลาคม 2556 ถึง 13 ตุลาคม 2556


 
 ผู้นำเสนอหลัก : สังวาลย์ ฟองมูล
การประชุม : 10th Asia-pacific Hospice Conference 2013
หัวข้อ From the Deepest of My Soul
สถานที่ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอก คอนเวนชั่น เซนเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพมหานคร
วันที่ 11 ตุลาคม 2556 ถึง 13 ตุลาคม 2556


 
 ผู้นำเสนอหลัก : ทิพารัตน์ สูงปานเขา
การประชุม : 10th Asia-pacific Hospice Conference 2013
หัวข้อ Complementary Care in One Day Service Chemotherapy Unit
สถานที่ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอก คอนเวนชั่น เซนเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพมหานคร
วันที่ 11 ตุลาคม 2556 ถึง 13 ตุลาคม 2556


 
 ผู้นำเสนอหลัก : ปริญญา พู่ประเสริฐศักดิ์
การประชุม : 10th Asia-pacific Hospice Conference 2013
หัวข้อ Nonverbal Communication with a Palliative Care Patient in the Final Follow-up Visit to the Gynecology Out Patient Department
สถานที่ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอก คอนเวนชั่น เซนเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพมหานคร
วันที่ 11 ตุลาคม 2556 ถึง 13 ตุลาคม 2556


 
 ผู้นำเสนอหลัก : กัลยา กาไวย์
การประชุม : 10th Asia-pacific Hospice Conference 2013
หัวข้อ The Use of Music Therapy for Palliative Care Patients
สถานที่ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอก คอนเวนชั่น เซนเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพมหานคร
วันที่ 11 ตุลาคม 2556 ถึง 13 ตุลาคม 2556


 
 ผู้นำเสนอหลัก : อุทัยวรรณ หุตะโชค
การประชุม : 10th Asia-pacific Hospice Conference 2013
หัวข้อ Art Therapy from Private Ward 5 ; Enhances Creativity and Enjoyment
สถานที่ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอก คอนเวนชั่น เซนเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพมหานคร
วันที่ 11 ตุลาคม 2556 ถึง 13 ตุลาคม 2556


 
 ผู้นำเสนอหลัก : ศิริพร สุวรรณรัฐ
การประชุม : 10th Asia-pacific Hospice Conference 2013
หัวข้อ From one Heart to another ...Nong Nok
สถานที่ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอก คอนเวนชั่น เซนเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพมหานคร
วันที่ 11 ตุลาคม 2556 ถึง 13 ตุลาคม 2556


 
 ผู้นำเสนอหลัก : วันทนีย์ แสงวัฒนะรัตน์
การประชุม : 10th Asia-pacific Hospice Conference 2013
หัวข้อ THE USE OF BUDDHISM TO PROVIDE PEACE OF MIND TO PALLIATIVE CARE PATIENTS AND THEIR FAMILY MEMBERS
สถานที่ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอก คอนเวนชั่น เซนเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพมหานคร
วันที่ 11 ตุลาคม 2556 ถึง 13 ตุลาคม 2556


 
 ผู้นำเสนอหลัก : อารีย์ กุณนะ
การประชุม : 6th International Congress of the Asia Pasific Society of Infection Control Strategic Practices for Combating Microbial Resistance.
หัวข้อ Result of Strategies to Improve Hand Hygiene compliance on Targeted infection rates in 4 years in Maharaj Nakorn Chiangmai Hospital.
สถานที่ Shianghai International Convention Center. Shianghai, PR China.
วันที่ 10 เมษายน 2556 ถึง 13 เมษายน 2556


 
 ผู้นำเสนอหลัก : ลดารัตน์ อุไรกุล
การประชุม : 2012 Kunming International Nursing Conference
หัวข้อ Oral Presentation Development of Suandok Palliative Care model at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital
สถานที่ Kunming, China
วันที่ 19 ตุลาคม 2555 ถึง 20 ตุลาคม 2555

[ มีผู้ที่อ่านหน้านี้จำนวน 1922  ครั้ง ]
ตั้งแต่ 5 มีนาคม 2556