หน้าแรก งานวิจัยด้านการพยาบาล งานพัฒนาคุณภาพ งานบริหารทางการพยาบาล  
    
ภาพ รายละเอียด


 
 ผู้นำเสนอหลัก : รุจี รัตนเสถียร
การประชุม : Proceedings The 6th Joint Symposium between Kagawa University and Chiang Mai University
หัวข้อ Healthy Aging and Sustainable Society, August 27-30, 2016 Kagawa University, Kagawa, Japan เรื่อง Prevalence and Risk of Poor Outcomes in Elderly Patients with Hemorrhagic Stroke i
สถานที่ Kagawa University, Kagawa, Japan
วันที่ 27 สิงหาคม 2559 ถึง 30 สิงหาคม 2559


 
 ผู้นำเสนอหลัก : ชยุต ใหม่เขียว
การประชุม : 10th Asia-pacific Hospice Conference 2013
หัวข้อ The Palliative Care Outcome among the Older Cancer Patients at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital
สถานที่ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอก คอนเวนชั่น เซนเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพมหานคร
วันที่ 11 ตุลาคม 2556 ถึง 13 ตุลาคม 2556


 
 ผู้นำเสนอหลัก : ปนัดดา สุวรรณ
การประชุม : 10th Asia-pacific Hospice Conference 2013
หัวข้อ The Palliative Care Outcome of Cancer Patients at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital
สถานที่ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอก คอนเวนชั่น เซนเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพมหานคร
วันที่ 11 ตุลาคม 2556 ถึง 13 ตุลาคม 2556


 
 ผู้นำเสนอหลัก : พัชรี จันทร์อินทร์
การประชุม : the 2013 International Nursing Conference on Health, Healing, & Harmony Nursing Values, during 1-3 May, 2013 at Phuket Orchid Resort and Spa, Phuket, Thailand.
หัวข้อ 2013 International Nursing Conference on Health, Healing, & Harmony Nursing Values
สถานที่ Phuket Orchid Resort and Spa, Phuket, Thailand.
วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ถึง 3 พฤษภาคม 2556


 
 ผู้นำเสนอหลัก : นวพรรณ ปะปานา
การประชุม : the 2013 International Nursing Conference on Health, Healing, & Harmony Nursing Values, during 1-3 May, 2013 at Phuket Orchid Resort and Spa, Phuket, Thailand.
หัวข้อ 2013 International Nursing Conference on Health, Healing, & Harmony Nursing Values
สถานที่ Phuket Orchid Resort and Spa, Phuket, Thailand.
วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ถึง 3 พฤษภาคม 2556


 
 ผู้นำเสนอหลัก : อิสรีย์ ปัญญาวรรณ
การประชุม : Oral Presentation
หัวข้อ 2013 International Nursing Conference on Health, Healing, & Harmony: Nursing Values
สถานที่ Phuket Orchid Resort and Spa,
วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ถึง 3 พฤษภาคม 2556


 
 ผู้นำเสนอหลัก : สุกัญญา งามสกุลรัตน์
การประชุม : 6th International Congress of the Asia Pasific Society of Infection Control Strategic Practices for Combating Microbial Resistance
หัวข้อ Shelf life of medical material in operating room Maharaj Nakorn Chiangmai Hospital
สถานที่ Shianghai International Convention Center. Shianghai, PR China.
วันที่ 10 เมษายน 2556 ถึง 13 เมษายน 2556


 
 ผู้นำเสนอหลัก : อิสรีย์ ปัญญาวรรณ
การประชุม : CDMH Meeting on Developing the International Journal of Child Development and Mental Health
หัวข้อ Development of clinical practice guidelines (CPGs) for communication practice autistic people with PECS
สถานที่ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2556


 
 ผู้นำเสนอหลัก : มาลินี วัฒนากูล
การประชุม : 2012 Kunming International Nursing Conference
หัวข้อ Poster Presentation Case study : Prevention and care for patient’s pressure sore at Private Ward 1, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital
สถานที่ Kunming, China
วันที่ 19 ตุลาคม 2555 ถึง 20 ตุลาคม 2555


 
 ผู้นำเสนอหลัก : สุดรัก พิละกันทา
การประชุม : International conference : The Interprofessional Partnership: Improvement for Global Health Outcomes conference วันที่ ๕-๗ กันยายน ๒๕๕๕
หัวข้อ Posterl presentation เรื่อง Development of Data-Based Management Program for Treatments of Persons with Nicotine Dependence
สถานที่ ณ โรงแรมดิเอมเพลส จ.เชียงใหม่
วันที่ 5 กันยายน 2555 ถึง 7 กันยายน 2555


 
 ผู้นำเสนอหลัก : สุดครอง รินจ้อย
การประชุม : International conference Interprofessional Partnership : Improvement for Global Health Outcomes
หัวข้อ เรื่อง “คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่” (Quality of life in cancer patients at Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital)
สถานที่ The Empress Hotel,Chiang Mai, Thailand
วันที่ 5 กันยายน 2555 ถึง 7 กันยายน 2555


 
 ผู้นำเสนอหลัก : สุพรรณี เตรียมวิศิษฎ์
ผู้นำเสนอร่วม1 : วาสนา วงค์ประเสริฐ
การประชุม : International conference Interprofessional Partnership : Improvement for Global Health Outcomes
หัวข้อ Results of the Implementation of Evidence -Based Clinical Practice Guidelines for Respirator Weaning in Neurosurgical Patients.
สถานที่
วันที่ 5 กันยายน 2555 ถึง 7 กันยายน 2555


 
 ผู้นำเสนอหลัก : ปนัดดา สุวรรณ
การประชุม : International conference Interprofessional Partnership : Improvement for Global Health Outcomes
หัวข้อ Palliative care Outcome in Cancer patients at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital.
สถานที่ The Empress Hotel,Chiang Mai, Thailand
วันที่ 5 กันยายน 2555 ถึง 7 กันยายน 2555

[ มีผู้ที่อ่านหน้านี้จำนวน 2213  ครั้ง ]
ตั้งแต่ 5 มีนาคม 2556