คลินิกความจำ

    

 

 

Memory Clinic

คลินิกความจำ ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ (NNC-Memory Clinic) ได้ก่อตั้งขึ้นเนื่องจากประชากรไทยที่สูงอายุมีสัดส่วนมากขึ้นทำให้ โรคสมองเสื่อม มีมากขึ้น โดย รศ.พญ. ศิวาพร จันทร์กระจ่าง ซึ่งได้เล็งเห็นว่า โรคสมองเสื่อมเป็นโรคที่ต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและครบวงจร จึงได้สร้างทีมที่ประกอบไปด้วยแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีส่วนในการทำงานแบบสหสาขา และดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมแบบองค์รวมคลินิกโรคความจำ เป็นคลินิกที่ให้บริการในการตรวจโรคสมองเสื่อม ความจำเสื่อม โดยมีการตรวจวัดประเมินภาวะสมองเสื่อมแบบเป็นระบบ โดยการให้แบบทดสอบต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐานและมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง เรามีบุคลากร พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำ การประเมินและดูแลจำเพาะ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู่และวิจัยเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมอีกด้วย

หัวหน้าคลินิกความจำ

อ.นพ.อดิศักดิ์ กิตติสาเรส

 

ทีมแพทย์จาก ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ 

อ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช

อ.พญ. อังคณา นัดสาสาร

อ.นพ.อธิวัฒน์ สุนทรพันธ์

อ.นพ. อดิศักดิ์ กิตติสาเรส

อ.พญ. ผกามาส ผสกภักดี

บริการ

- ตรวจผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องความจำ และโรคสมองเสื่อมได้แก่ โรคอัลไซล์เมอร์ โรคสมองเสื่อมจากหลอดเลือดสมอง และอื่น ๆ 

- มีการบันทึกและประเมินอาการปวดศีรษะโดยผู้เชี่ยวชาญโรคสมองเสื่อม

- ให้คำแนะนำโดยบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญ

วันและเวลาที่ให้บริการ

ทุกวันพุธที่ 1 ของเดือน

เวลา 9.00-12.00 น. 

สถานที่ ชั้น 9 ตึกศีรพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

 

ติดต่อเรา

ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 9 อาคารศรีพัฒน์
โทร : 0-5394-5899 โทรสาร : 0-5321-9322
อีเมล์ : nncenter@gmail.com