โปรแกรมการศึกษา

  

สำหรับโปรแกรมการศึกษาเกี่ยวกับสาขาประสาทวิทยา แบ่งออกได้เป็นหลากหลายชนิดได้แก่ 

1. โปรแกรมการศึกษาสำหรับนักศึกษาแพทย์

 • เป็นหลักสูตรแพทยศาสตร์สำหรับการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ปี 4,5,6 ร่วมกับภาควิชาอายุรศาสตร์
 • เอกสารประกอบการสอนปี 4 
  • neurodegenrative disorder >> HERE

2. โปรแกรมการศึกษาต่อหลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่ออนุมัติบัติสาขาประสาทวิทยา 

 • เป็นหลักสูตรสำหรับแพทย์ที่ต้องการศึกษาต่อสาขาประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย หน่วยประสาทวิทยา
 • สามารถฝึกอบรมได้ 3 รายต่อปีการศึกษา
 • รายละเอียดการอบรม เป็นไปตามมาตรฐานสมาคมประสาทวิทยา >> CLICK HERE
 • คุณสมบัติผู้ฝึกอบรมสาขาประสาทวิทยาเป็นไปตามประกาศแพทยสภา >> CLICK HERE

3. โปรแกรมการศึกษาสำหรับแพทย์ประจำบ้านภาควิชาอายุรศาสตร์

 • เป็นหลักสูตรสำหรับแพทย์ประจำบ้านภาควิชาอายุรศาสตร์ที่วนผ่านหน่วยประสาทวิทยา
 • ระยะเวลาผ่านหน่วยประสาทวิทยาเป็นเวลา 1 เดือนสำหรับแพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 และแพทย์ใช้ทุนปีที่ 3
 • รายละเอียดสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างฝึกปฎิบัติงานที่หน่วยประสาทวิทยามีดังนี้ >> CLICK HERE

4. โปรแกรมการศึกษาสำหรับแพทย์ประจำบ้านต่างสาขา

 • เป็นหลักสูตรสำหรับแพทยืที่ต้องการศึกษาดูงานระยะสั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักสูตรของการศึกษาเฉพาะทางสาขานั้น ๆ 
 • รับแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรศึกษาต่อสาขา ประสาทศัลยศาสตร์ (neurosurgery) จิตเวชศาสตร์ (psychiatry) เวชศาสตร์ฟื้นฟู (rehabilitation) เวชศาศตร์ฉุกเฉิน (emergency medicine)

5. โปรแกรมการศึกษา ดูงานสำหรับนักศึกษาวิชาเลือก

 • เป็นโปรแกรมสำหรับนักศึกษาวิชาเลือกที่ต้องการศึกษาดูงานในหน่วยประสาทวิทยาและศูนย์โรคสมองภาคเหนือระยะสั้น ประมาณ 1 สัปดาห์ ถึง 1 เดือน
 • คุณสมบัติ เป็นนักศึกษาแพทย์ ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ มหาวิทยาอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

6. โปรแกรมการศึกษาดูงานศูนย์โรคสมองภาคเหนือ

ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ มีความยินดีต้อนรับสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาดูงานทางด้านประสาทวิทยา โดยมีรายละเอียดในการศึกษาดูงานส่วนต่าง ๆ ได้แก่ 

 1. โรคหลอดเลือดสมอง โดย ศึกษาดูงานการดูแลผู้ป่วย stroke ในส่วนของ stroke unit, stroke fast track, และ rehabilitation for stroke
 2. คลินิกเฉพาะทางโรคสมอง ได้แก่ คลินิกสมองเสื่อม คลินิกโรคปวดศีรษะ คลินิกโรคพาร์กินสัน คลินิกโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง Myasthenia และคลินิกโรคปลอกประสาทแข็ง

โดยผู้ที่สนใจติดต่อได้ทาง คุณศิริกุล กุณาปาน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อเรา

ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 9 อาคารศรีพัฒน์
โทร : 0-5394-5899 โทรสาร : 0-5321-9322
อีเมล์ : nncenter@gmail.com

You are here: Home การศึกษา โปรแกรมการศึกษา