Chiang Mai Headache stUdy Group (CMU-HUG)

CMU HUG Logo

 

Chiang Mai Headache stUdy Group (กลุ่มศึกษาโรคปวดศีรษะเชียงใหม่) 

 

 

เนื่องด้วยโรคปวดศีรษะเป็นโรคที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติ ศูนย์โรคสมอง ได้มีการให้บริการแก่ผู้ป่วยโดยจัดตั้งคลินิกโรคปวดศีรษะซึ่งออกให้บริการโดยประสาทแพทย์มาตั้งแต่ปี 2549 และได้ดำเนินการทำวิจัยโรคปวดศีรษะอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากโรคปวดศีรษะมีความเกี่ยวข้องกับหลายสาขา จึงได้มีการประสานงานกับแพทย์หลากหลายสาขา ได้แก่ ประสาทแพทย์ รังสีแพทย์ นักประสาทวิทยา (neuroscientist) กุมารแพทย์ประสาทวิทยา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปวด (pain specialist) จิตแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพ เพื่อจัดตั้งกลุ่มศึกษาโรคปวดศีรษะของ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์โรคสมองภาคเหนือขึ้น (Chiang Mai Headache Study Group: CMU - HUG) ขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อ 

1. ร่วมมือในการทำวิจัยเกี่ยวกับโรคปวดศีรษะแบบสหสาขา

2. แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการพัฒนาการบริการให้แก่ผู้ป่วย

3. แลกเปลี่ยนความรู้และจัดสัมมนาโรคปวดศีรษะ

 

โดย ร่างคณะกรรมการดำเนินงานดังนี้ 

 

ที่ปรึกษา

 • รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศิวาพร จันทร์กระจ่าง 

กรรมการดำเนินงาน

 1. นายแพทย์ สุรัตน์ ตันประเวช ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     ประธานฝ่ายดำเนินงาน
 2. แพทย์หญิงกมรวรรณ  กตัญญูวงค์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
 3. แพทย์หญิง ผกามาศ  พสกภักดี ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
 4. แพทย์หญิง อังคณา นัดสาสาร ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
 5. นายแพทย์ อดิศักดิ์  กิตติสาเรศ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
 6. นายแพทย์ อธิวัฒน์ สุนทรพันธ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภาสกร สวัสดิรักษ์ ภาควิชาวิสัญญี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
 8. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จักรกริช กล้าผจญ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปกรณ์ วิวัฒน์วงค์วนา   ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
 10. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเบญจลักษณ์ มณีธร ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อภิเศษฐ์ ปลื้มสำราญ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
 12. อาจารย์จันทิมา ปลื้มสำราญ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
 13. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวิชา แก้วสิริ ภาควิชาโสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกรรณิการ์ รุ่งโรจน์วัฒนศิริ  ภาควิชาโสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร  อุทัยคุปต์ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
 16. แพทย์หญิง ภาวิตา  เลาหกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
 17. ดร.แพทย์หญิงวรางคณา  อาภรณ์ชยานนท์ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ

 

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยดำเนินงาน

 1. .นางสาวกัญธิกา  วงค์สถาน เลขานุการฝ่ายวิชาการ
 2. นางสาวอรวรรณ  รอนราญ เลขานุการฝ่ายวิจัย
 3. นางศิริกุล กุลพันธ์ เลขานุการทั่วไป

 

 

 

ติดต่อเรา

ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 9 อาคารศรีพัฒน์
โทร : 0-5394-5899 โทรสาร : 0-5321-9322
อีเมล์ : nncenter@gmail.com

You are here: Home เกี่ยวกับเรา คณะทำงาน Chiang Mai Headache stUdy Group (CMU-HUG)