Committee

Conference Chair

 

นายแพทย์ สุรัตน์ ตันประเวช ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

Consultant

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศิวาพร จันทร์กระจ่าง 

 

CMU-HUG committee

 1. แพทย์หญิงกมรวรรณ  กตัญญูวงค์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
 2. แพทย์หญิง ผกามาศ  พสกภักดี ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
 3. แพทย์หญิง อังคณา นัดสาสาร ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
 4. นายแพทย์ อดิศักดิ์  กิตติสาเรศ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
 5. นายแพทย์ อธิวัฒน์ สุนทรพันธ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภาสกร สวัสดิรักษ์ ภาควิชาวิสัญญี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
 7. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จักรกริช กล้าผจญ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปกรณ์ วิวัฒน์วงค์วนา   ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
 9. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเบญจลักษณ์ มณีธร ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อภิเศษฐ์ ปลื้มสำราญ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
 11. อาจารย์จันทิมา ปลื้มสำราญ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
 12. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวิชา แก้วสิริ ภาควิชาโสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกรรณิการ์ รุ่งโรจน์วัฒนศิริ  ภาควิชาโสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร  อุทัยคุปต์ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
 15. แพทย์หญิง ภาวิตา  เลาหกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
 16. ดร.แพทย์หญิงวรางคณา  อาภรณ์ชยานนท์ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ

 

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยดำเนินงาน

 1. .นางสาวกัญธิกา  วงค์สถาน เลขานุการฝ่ายวิชาการ
 2. นางสาวอรวรรณ  รอนราญ เลขานุการฝ่ายวิจัย
 3. นางศิริกุล กุลพันธ์ เลขานุการทั่วไป

ติดต่อเรา

ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 9 อาคารศรีพัฒน์
โทร : 0-5394-5899 โทรสาร : 0-5321-9322
อีเมล์ : nncenter@gmail.com

You are here: Home Meeting information Committee