Northern MS/NMO Network

118944845

Northern MS/NMO Network เครือข่าย MS/NMO ภาคเหนือ

โรค Multiple sclerosis (MS) และ Neuromyelitis Optica (NMO) เป็นโรคพบได้ไม่บ่อยแต่มีผลทำให้ผู้ป่วยเกิดความทุพลภาพสูง การสร้างเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยร่วมกันในภูมิภาคจะมีประโยชน์ในการ share ข้อมูลซึ่งนำไปสู่การพัฒนาความรู้และระบบการดูแลผู้ป่วยต่อไป ในปีนี้ จะได้มีการสร้างเครือข่าย ระบบการส่งต่อผู้ป่วย การลงทะเบียนผู้ป่วยร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป

MS/NMO Referral and Consultation system

การรักษาโรค MS และ NMO มีการรักษาที่จำเพาะ โดยเฉพาะการรักษา MS จะมียาที่ยังมีความจำกัดอยู่ในบางโรงพยาบาล ดังนั้นการให้การวินิจฉัยเพื่อการส่งตัวไปรักษาที่เหมาะสมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง 

อย่างไรก็ตาม MS/NMO เป็นโรคที่ให้การวินิจฉัยได้ไม่ง่ายนัก เนื่องจาก ผู้ป่วยอาจมีอาการและอาการแสดงที่คลุมเครือ จึงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเพิ่มเติม 

การพัฒนาระบบการส่งต่อและปรึกษาจึงน่าจะได้รับการพัฒนา เพื่อให้การวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยมีความสะดวกและถูกต้องมากขึ้น ทางศูนย์โรคสมองภาคเหนือ จึงมีแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมการส่งต่อและการปรึกษาขึ้น ซึ่งจะได้นำไปใช้ในอนาคตต่อไป 

โปรดติดตาม ข่าวสารและการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย MS/NMO ได้ที่ webpage นี้

ติดต่อเรา

ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 9 อาคารศรีพัฒน์
โทร : 0-5394-5899 โทรสาร : 0-5321-9322
อีเมล์ : nncenter@gmail.com